Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 855/XLIX/05
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 855/XLIX/05

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 855/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005  roku

Stwierdzenie zgodności Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki,  stanowiącego zmianę fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą” zatwierdzonego uchwałą  Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka  z dnia 19.09.2000r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001r. nr 22, poz. 194. z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka”.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art.20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Płocka stwierdza zgodność rozwiązań projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenów przyległych w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki, stanowiący zmianę fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą” zatwierdzonego uchwałą  Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000r. – opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001r. nr 22, poz. 194. z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płocka” przyjętym uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 729
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji