Uchwała Nr 719/XL/05 Rady Miasta Płocka z dnia 24 maja 2005 roku
w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka.

Uchwała Nr 719/XL/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 maja 2005 roku

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i  ponadgimnazjalnych  prowadzonych na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art.91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust 1 i art. 17 ust.4, 5 i 6  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141/ i art. 2 c ust. 5  ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U.  Nr 12, poz. 96, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/ a także art. 4 ust.1 w związku z art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62, poz.718: z 2001r. Nr 41, poz.499; z 2002r. Nr 74, poz.676 i Nr 113, poz.984; z 2003r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004r. Nr 96, poz.959/ Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się z dniem 1 września 2005r. następujący plan sieci publicznych szkół specjalnych  i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka:

1. Szkoły Podstawowe:
1)Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna w Płocku, ul. Kossobudzkiego 12
2)Specjalna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Płocku, ul. Harc. A.Gradowskiego 24a

2. Gimnazja:
1)Gimnazjum Nr 7 Specjalne w Płocku, ul. Harc. A.Gradowskiego 24a
2)Gimnazjum Nr 9 Specjalne w Płocku, ul. Kossobudzkiego 12 

3. Licea Ogólnokształcące:
1)Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku, ul. Małachowskiego1
2)Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Płocku, ul. 3 – go Maja 4
3)III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku, ul. Łukasiewicza 11
4)IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzywoustego w Płocku, ul. F. Piaska 5
5)V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji w Płocku, ul. Kobylińskiego 25
6)VI Liceum Ogólnokształcące /SMS/ w Płocku, al. Kilińskiego 4
7)Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 27
8)Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6


4. Licea Profilowane:
1)Liceum Profilowane Nr 1 w Płocku, ul. Abp. J. Nowowiejskiego 4
2)Liceum Profilowane Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7
3)Liceum Profilowane Nr 3 w Płocku, al. Kilińskiego 4
4)Liceum Profilowane Nr 4 w Płocku, ul. Padlewskiego 2
5)Liceum Profilowane Nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
6)Liceum Profilowane dla Dorosłych w Płocku, Al.Marsz. J.Piłsudskiego 6

5. Technika:
1)Technikum Nr 1 w Płocku, ul. Abp. J. Nowowiejskiego 4
2)Technikum Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7
3)Technikum Nr 3 w Płocku, al. Kilińskiego 4
4)Technikum Nr 4 w Płocku, ul. Padlewskiego 2
5)Technikum Nr 5 w Płocku, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
6)Technikum Centrum Edukacji w Płocku, ul. Kobylińskiego 25
7)Technikum dla Dorosłych w Płocku, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6


6. Zasadnicze Szkoły Zawodowe:
1)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Płocku, ul. Abp. J. Nowowiejskiego 4
2)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7
3)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Płocku, al. Kilińskiego 4
4)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 w Płocku, ul. Padlewskiego 2
5)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Płocku, ul. Prezyd. I. Mościckiego 4
6)Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna w Płocku, ul. Lasockiego 14
7)Zasadnicza Szkoła Zawodowa  dla Dorosłych w Płocku, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6


7. Uzupełniające Licea Ogólnokształcące:
1) I  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Płocku, ul. Padlewskiego 2
2) II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Płocku, ul. Prezydenta I.
     Mościckiego 4
3)Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6

8. Technika Uzupełniające:
1)Technikum Uzupełniające Nr 1 w Płocku, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
2)Technikum Uzupełniające Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7
3)Technikum Uzupełniające Nr 3 w Płocku, al. Kilińskiego 4
4)Technikum Uzupełniające Nr 4 w Płocku, ul. Padlewskiego 2
5)Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6
6)Technikum dla Dorosłych Centrum Edukacji w Płocku, ul. Kobylińskiego 25


9.Szkoły Policealne:
1)Szkoła Policealna Nr 1 w Płocku, ul. Abp. Nowowiejskiego 4
2)Szkoła Policealna Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7
3)Szkoła Policealna Nr 3 w Płocku, al. Kilińskiego 4
4)Szkoła Policealna Nr 4 w Płocku, ul. Padlewskiego 2
5)Szkoła Policealna Nr 5 w Płocku, ul. Mościckiego 4
6)Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku, Al. Marsz.Piłsudskiego 6
7)Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Edukacji w Płocku, ul. Kobylińskiego 25


10.  Szkoły specjalne przysposabiające do pracy:
1) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  w Płocku, ul. Lasockiego 14.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 493/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie miasta Płocka.

§ 3.

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

      
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o systemie oświaty „Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące...”
Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego  od 1 września 1999r. zobowiązuje organy prowadzące szkoły  do wdrażania  kolejnych etapów reformy systemu oświaty. Reforma - jej IV etap - obejmuje tym razem ponadpodstawowe szkoły policealne i pomaturalne, dla młodzieży i dla dorosłych. Art. 2 i 2c ww. ustawy określają dzień 1 września 2005r. jako graniczny termin dokonania przekształceń  oraz utworzenia nowych typów szkół – ponadgimnazjalnych szkół policealnych.  Powstaje tym samym nowa sieć szkół – jej propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
Niniejsza uchwała ustala rozszerzoną sieć szkół o aktualnie przekształcane szkoły policealne, dla młodzieży i dorosłych, wszystkie mają swoje siedziby na terenie miasta.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 01 czerwca 2005, godzina 13:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 738
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji