Uchwała Nr 183/XII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 12 września 2007 roku
w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania.

Uchwała Nr 183/XII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 12 września 2007 roku

w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania.

Na podstawie art. 29 i art. 30 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499, Nr 74 poz. 786, Nr 154 poz. 1802, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 127 poz. 1089, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 57 poz. 507, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, z 2005 r. Nr 140 poz. 1173, z 2006 r. Nr 218 poz. 1592 i z 2007 r. Nr 112 poz. 766) oraz art. 31 ust. 1 i 3 i art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547, z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1760, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159 poz. 1127), postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. o zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 162, poz. 1145) oraz uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie skrócenia kadencji Sejmu RP  – Rada Miasta Płocka, uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że dotychczasowe obwody głosowania utworzone zgodnie z uchwałą Nr 809/II-A/98 Zarządu Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału miasta Płocka na obwody głosowania (zmienioną uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 638/XXIX/00  z dnia 18 sierpnia 2000 roku, Nr 879/XLIII/01 z dnia 20 lipca 2001 roku, Nr 1109/LIV/02 z dnia 25 czerwca 2002 roku, Nr 478/XXIV/04  z dnia 20 kwietnia 2004 roku, Nr 737/XLIII/05 z dnia 28 czerwca 2005 roku i Nr 977/LVII/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku), będą obwodami do głosowania w celu przeprowadzenia w 2007 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Tworzy się następujące obwody odrębne:
1. obwód odrębny – Szpital Miejski im. Świętej Trójcy w Płocku,
2. obwód odrębny – Wojewódzki Szpital Zespolony im. M. Kacprzaka w Płocku,
3. obwód odrębny – Zakład Karny w Płocku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.
§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 29 i 30  w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania utworzonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
W związku z podjęciem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie skrócenia kadencji Sejmu, skróceniu ulegają terminy wykonania czynności wyborczych.
Zmiany w podziale miasta na obwody głosowania dokonuje Rady Miasta Płocka w formie uchwały i dokonanie zmian musi odbyć się do 13 września 2007 r., tj. do 38 dnia przed dniem wyborów.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 13 września 2007, godzina 11:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 243
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji