UCHWAŁA NR 694/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie: wniosku do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

UCHWAŁA NR 694/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie: wniosku do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i poz. 146) w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277 ze zmianami: Dz. U. z 2007 r.: Nr 57 poz. 390, Nr 120 poz. 818, Nr 140 poz. 981, Nr 165 poz. 1170; Dz. U. z 2008 r.: Nr 86 poz. 521, Nr 171 poz. 1065, Nr 237 poz. 1651; Dz. U. z 2009 r.: Nr 22 poz. 120, Nr 62 poz. 504; Nr 85 poz. 716, Nr 97 poz. 803, Nr 98 poz. 817, Nr 115 poz. 959, Nr 168 poz. 1323, Nr 195 poz. 1502, Nr 201 poz. 1540, Nr 223 poz. 1777), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
Wnioskuje się do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu i Komendanta Głównego Policji o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku w rewirach dzielnicowych na terenie miasta Płocka o trzy etaty.

§ 2.
Gmina Miasto Płock zobowiązuje się do pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów dzielnicowych przez okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Miasto Płock, a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu i zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

 Podniesienie na wyższy poziom bezpieczeństwa w mieście Płocku determinuje konieczność podejmowania działań zmierzających do coraz szerszego dostępu mieszkańców do usług świadczonych przez Policję.
 Niezależnie od przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych w samej Policji, zachodzi potrzeba realnego ich wsparcia ze strony miasta, przejawiającego się między innymi współuczestnictwem w takich zadaniach jak: doposażenie i unowocześnienie specjalistycznego sprzętu, zwiększenie mobilności, poszerzenie bazy lokalowej, wzmocnienie przedsięwzięć prewencyjnych i szkoleniowych, poprawa łączności itp.
 Jedną z form tego wsparcia jest kontynuacja zwiększenia ilości policjantów bezpośrednio obsługujących mieszkańców. Obecnie teren miasta Płocka podzielony jest na 3 rewiry dzielnicowych, w których łącznie zatrudnionych jest 30 dzielnicowych (w tym trzy osoby w ramach porozumienia obowiązującego w okresie 01.01.2006 – 31.12.2010 roku).
 W aktualnej sytuacji, organizacyjnej i finansowej, Policja nie jest w stanie wyasygnować środków na zwiększenie etatów dzielnicowych.
 Korzystając z delegacji ustawowych (art. 13 ust. 3 ustawy o Policji), jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług, a także na wniosek rady powiatu lub gminy Komendant Główny Policji może zwiększyć liczbę etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji, pod warunkiem pokrycia kosztów utrzymania etatów przez okres co najmniej pięciu lat, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem gminy a właściwym Komendantem Wojewódzkim Policji, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Policji (art. 13 ust. 4 ustawy o Policji).
 Widząc potrzebę i konieczność dalszego funkcjonowania dzielnicowych w mieście Płocku niezbędnym staje się utrzymanie dotychczasowej obsady etatowej na okres kolejnych pięciu lat, tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., na zasadach określonych odrębnym w porozumieniu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 kwietnia 2010, godzina 16:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 153
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji