UCHWAŁA Nr 635/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia formy organizacyjno – prawnej Zakładu Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku.

UCHWAŁA Nr 635/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  formy organizacyjno – prawnej Zakładu Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 roku  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i § 2 ust. 2 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 324/XXXVI/92 z dnia 24 listopada 1992 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS" Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

W uchwale Rady Miasta Płocka nr 264/XIV/03 z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia formy organizacyjno – prawnej Zakładu Usług Miejskich „MUNISERWIS” w Płocku  wpro-wadza się następującą zmianę : w  załączniku do uchwały § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
„2) zbiórka, transport, magazynowanie i odzyskiwanie odpadów oraz odbiór i transport nieczystości ciekłych zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 09:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 356
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji