Uchwała Nr 684/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Uchwała Nr 684/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały w  sprawie  przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i art.7a ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123, z 2002 r. Nr 41 poz. 364  z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081, z 2004 r. Nr 11 poz.96, Nr 261 poz. 2598), Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

W regulaminie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 966/XLVII/01 Rady Miasta Płocka z dnia
18 grudnia 2001 roku w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka 
za  osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury, zmienia się: w § 9 ust.2, który otrzymuje brzmienie:
“2. W pracach zespołu uczestniczą przedstawiciele środowisk kultury, przewodniczący komisji merytorycznej Rady Miasta Płocka oraz przedstawiciel
wydziału merytorycznego Urzędu Miasta Płocka.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

Ze względu na inną nazwę jaką ma obecnie Komisja Rady Miasta Płocka zajmująca się sprawami kultury należy zmienić w § 9 ust. 2 Regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Jest to korekta, która porządkuje zapisy w/w regulaminie związane z nazwą Komisji obecnie i w przyszłości.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 389
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji