Uchwała Nr 650/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Świętego Wojciecha w Płocku.

Uchwała Nr 650/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Świętego Wojciecha w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz 1203)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o pow. 340 m2 zlokalizowanej jako część działki  nr 561/6 przy ul. Świętego Wojciecha w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres od 01.03.2005r. do 28.02.2008r.          

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 236
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji