UCHWAŁA NR 750/XLV/2014 z dnia 25 marca 2014 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 738/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku.

UCHWAŁA NR 750/XLV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 marca 2014 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 738/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013 r. poz. 829) oraz art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr 738/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia o zamiarze zmiany siedziby filii bibliotecznej nr 5 przy ul.Tumskiej 11, wchodzącej w skład Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich przy Pasażu Vuka Karadzica 1- §  3  otrzymuje brzmienie: 

§ 3.  „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

        

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 26 marca 2014, godzina 14:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 326
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji