Uchwała Nr 298/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku.

Uchwała Nr 298/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego  im. Władysława Jagiełły w Płocku.


 Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. Poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717) i § 23 ust. 4 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 z dnia 31 stycznia 2003 roku Rady Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj.  Mazowieckiego  Nr 48 ,  poz. 1306 ) – Rada Miasta Płocka :


§1.

Na Wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji mającej na celu zbadanie zasadności wstrzymania prac modernizacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku Rady Miasta Płocka wybrała Pana  Sławomira Goszkowskiego.


§2.


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 14:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 708
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji