UCHWAŁA NR 624/XLIII/09 z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie skargi Pana Macieja Waś zam. w Warszawie na Prezydenta Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 624/XLIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 listopada 2009 roku

w sprawie skargi Pana Macieja Waś zam. w Warszawie na Prezydenta Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę Pana Macieja Wasia na Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 marca 2009 r. uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

UZASADNIENIE

Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Macieja Wasia zam. w Warszawie na  Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników z dnia 26 marca 2009 r. (wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka 15.04.2009 r.) i w wyniku głosowania na posiedzeniu w dniu 19 października 2009 r. uznała ją za nieuzasadnioną.
W sprawie tej Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami udzielanymi Komisji przez właściwych w sprawie pracowników Urzędu Miasta Płocka. W trakcie posiedzeń osobiście składali wyjaśnienia :  Kierownik Oddziału Spraw Lokalowych, radcowie prawni. W posiedzeniach brał również udział Pan Maciej Waś.
Ponadto na prośbę Komisji zostały sporządzone dwie opinie prawne (KPM.OR.III.0540/144/2009, KPM.OR.XIII.0540/186/2009), Zastępca Prezydenta Miasta udzielił informacji w zakresie wpisu hipoteki na nieruchomości, zasiedleń lokali w budynku przy ul. Kwiatka 57 po wydaniu decyzji pochodzących od organów gminy oraz remontów. Sekretarz Miasta przekazała informacje dotyczące meldowania osób we wskazanym w skardze budynku, listę właścicieli budynku, współwłaścicieli figurujących w ewidencji podatkowej Oddziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Płocka.
Z wyżej wymienionych dokumentów wynika, iż Pan Maciej Waś żąda podjęcia przez Urząd Miasta Płocka działań, do których nie jest on uprawniony i nie wskazuje stosunku prawnego, z którego wywodzi swoje uprawnienia do działań w zakresie praw majątkowych do nieruchomości objętych skargą. Ponadto z opinii prawnej KPM.OR.XIII.0540/186/2009 z dnia 15.07.2009r. wynika, że przy dokonywaniu zamian lokali w budynku przy ul. Kwiatka 57 w Płocku nie zostało naruszone prawo własności osób prywatnych – właścicieli lokali nie należących do zasobu komunalnego nieruchomości.
Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokołach z posiedzeń Komisji w dniach: 18.05.2009r., 22.06.2009r.,17.08.2009r., 21.09.2009r. oraz 19.10.2009r.
W świetle poczynionych przez Komisję ustaleń wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka zostało uznane za prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem, stąd też Komisja uznała skargę za nieuzasadnioną.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 277
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 26 listopada 2009, godzina 10:54
  • Historia aktualizacji

  • 26 listopada 2009, godzina 10:54 Aktualizacja danych