U C H W A Ł A Nr 25/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 985/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2002
U C H W A Ł A Nr 25/IV/02
Rady Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2002 roku


w sprawie: zmiany Uchwały Nr 985/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2002.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 Nr 35, poz. 230; Dz.U. z 1984 Nr 34, poz. 184; Dz.U. z 1985 Nr 23 poz. 100; Dz.U. z 1987 Nr 33 poz. 180; Dz.U. z 1989 Nr 35 poz. 192; Dz.U. z 1990 Nr 34, poz. 198; Dz.U. z 1990 Nr 72. poz. 422; Dz.U. z 1990 Nr 73 poz. 431; Dz.U. z 1991 Nr 73 poz. 321; Dz.U. z 1991 Nr 94 poz. 419; Dz.U. z 1992 Nr 24 poz .101; Dz.U. z 1993 Nr 40 poz. 184; Dz.U. z 1994 Nr 84 poz. 386; Dz.U. z 1995 Nr 95 poz. 475; Dz.U. z 1996 Nr 127 poz. 593; Dz.U. z 1997 Nr 113 poz. 732; Dz.U. z 1997 Nr 121 poz. 770; Dz.U. z 1997 Nr 113 poz. 732; Dz.U. z 1997 Nr 88 poz. 554; Dz.U. z 1998 Nr 106 poz. 668; Dz.U. z 1998 Nr 160 poz. 1063; Dz.U. z 2000 Nr 12 poz. 136; Dz.U. z 2000 Nr 120 poz. 1268; Dz.U. z 2001 Nr 60 poz. 610; Dz.U. z 2001 Nr 131 poz. 1478; Dz.U. z 2001 Nr 125 poz. 1368; Dz.U. z 2001 Nr 123 poz. 1353; Dz.U. z 2002 Nr 84 poz. 763; Dz.U. z 2001 Nr 128 poz. 1401) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 62 poz. 718; Dz. U. z 2001r. Nr 46, poz. 499) oraz Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002r. - Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 985/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001r. rozszerza się zakres zadań o punkt X o następującej treści:

„X. Utworzenie Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych – jednostka budżetowa będzie placówką o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i pomocowym skupiającą organizacje pozarządowe z terenu miasta Płocka, których działalność służy rozwiązywaniu problemów społecznych uwzględniających w szczególności rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Przedmiot i zakres działania Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych został przyjęty Uchwałą Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002r.”

§ 2
Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.

§ 4
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 388
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji