UCHWAŁA NR 443/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR 443/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 ),  art. 6 ust. 2, 4 i ust. 7 pkt 2 ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042 ) oraz art. 3 ust. 1  pkt 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach ( Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r.  Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz.1302 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2007 r. Nr 166, poz 1172 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1

1. Ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych oraz   zbieranych i odbieranych w sposób selektywny - frakcja mokra - w następujących wysokościach za pojemnik o pojemności :          
    1)      80 l        -    15,50 zł ,
    2)    110 l        -    19,00 zł ,
    3)    120 l        -    20,00 zł ,
    4)    240 l        -    27,50 zł ,
    5)    770 l        -    51,50 zł ,
    6)  1100 l        -    73,00 zł ,
    7)  oraz kontener 8500 l    -   560,00 zł .

2. Za odpady komunalne wstępnie posegregowane (frakcja sucha) zebrane w ramach akcji prowadzonej przez Związek Gmin Regionu Płockiego – mieszkańcy miasta Płocka nie ponoszą opłat.

3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest to ich zbieranie w sposób i na zasadach określonych w uchwale Nr 1017/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 231, poz. 8554 /, zmienionej uchwałą Nr 83/VII/07 z dnia 27 marca 2007 r.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1, nie obejmują kosztów wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 2

Ustala się górną stawkę opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za  usługi w zakresie odbierania odpadów biodegradowalnych w wysokości 100 zł za 1 tonę.


-2-

§ 3

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnych w wysokości 20,00 złotych  za 1 m 3.
§ 4

Właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ponoszą następujące opłaty:
1)  za odbiór odpadów komunalnych            -  31,00 zł/miesiąc od  jednej osoby
z gospodarstw domowych zamieszkującej  w nieruchomości,        
2)  za odbiór odpadów komunalnych
od pozostałych wytwórców odpadów   - 173,00 zł/m3,
3)  za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych             -  20,00zł/m3.

§ 5

Opłaty, o których mowa w § 1, mają charakter cen maksymalnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.  o cenach, natomiast opłaty, o których mowa w § 4, mają charakter cen sztywnych w rozumieniu art. 537 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

                                                   § 7
Traci moc uchwała Nr  213/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Województwa  Mazowieckiego Nr 225, poz. 6508).
                                                    
 § 8
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 


UZASADNIENIE

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.  z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. ).
Stosownie do zapisów tej ustawy:
1) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane na ich rzecz przez uprawnionych przedsiębiorców lub zakłady będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie:
      a)  odbierania odpadów komunalnych,
      b)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) Rada Gminy określając stawki opłat, o których mowa w punkcie poprzedzającym, zwalnia mieszkańców Płocka z opłat za odpady wstępnie posegregowane,
3) Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów z uprawnionymi podmiotami na odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. W takim przypadku stosuje się górne stawki opłat określone uchwałą Rady. 
 Niniejsza uchwała uwzględnia w/w warunki, spełniając także następujące założenia:
1)  odpady komunalne na obszarze miasta Płocka winny być zbierane w sposób selektywny,
2) obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka     przewiduje:
a) zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w podziale na frakcję suchą i frakcję mokrą (§ 6 Regulaminu),
b) gromadzenie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 770 l i 1100 l i kontenerach 8500 l (§ 15 Regulaminu).
Niniejsza uchwała określa górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych gromadzonych w w/w pojemnikach i kontenerach.
 W październiku ubiegłego roku Rada Miasta  Płocka uchwałą Nr 213/XV/07 ustaliła nowe górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości  ciekłych do stacji zlewnych.
 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 196, poz. 1217), od 1 stycznia 2009r. znacznie wzrosną jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów na składowisku.
 Stawki opłat za korzystanie ze środowiska wzrosną z 75 zł za Mg do poziomu 100 zł za Mg. 30% wzrost będzie miał niewątpliwie wpływ na koszty funkcjonowania ZUOK oraz przedsiębiorstw świadczących usługi przewozowe i wymusza podniesienie stawek za odbierane odpady.
Ideą podwyższenia opłaty za składowanie odpadów jest chęć ograniczenia ilości odpadów składowanych . Na składowiska trafia 98 % odpadów  produkowanych w kraju.
Wyższe opłaty mają zniechęcić do ich składowania. Gospodarka odpadami komunalnymi w Płocku znacznie odbiega na plus od średniej krajowej. Prowadzona jest w szerokim zakresie selektywna zbiórka odpadów w mieście systemem pojemnikowym (w tym w ramach konkursu „Segreguj odpady” w jednostkach oświatowych). Ogółem zbieranych jest selektywnie około 1200 Mg surowców  wtórnych z ogólnej ilości odpadów powstających w mieście.
W ramach współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego, w Płocku prowadzona jest zbiórka odpadów niebezpiecznych. Wdrożony jest system bezpiecznego postępowania z eliminowanym w budownictwie eternitem. Wszystko to, a w szczególności działania firm przewozowych przy selektywnym zbieraniu odpadów oraz ZUOK-u przy ograniczaniu składowania surowców wtórnych powoduje, że wzrost cen za odpady odbierane od mieszkańców nie będzie tak drastyczny jak wynika to ze wzrostu kosztów za składowanie 1 Mg odpadów.
 Aktualnie  odpady  przyjmowane  są  do  ZUOK  od  przewoźników  za  średnią  cenę 150 zł/Mg. Po podwyżce opłat za składowanie będzie to kwota 170 zł/Mg. W kosztach zbiórki i transportu odpadów, koszt przyjęcia odpadów do ZUOK stanowi 50%. Konsekwencje podwyżek cen należy więc odnosić do cen rynkowych, stosowanych przez firmy przewozowe. Dlatego też wzrost górnych stawek nie powinien być wyższy niż 20%.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Dotychczasowa cena wynosi 20 zł za 1 m3 ścieków. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości  nie zawarli umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez zakład gminny lub przedsiębiorcę, gmina ma obowiązek zorganizowania odbioru odpadów oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Za wykonanie zastępcze właściciele nieruchomości będą uiszczali opłaty sztywne w wysokości  określonej w § 4 niniejszej uchwały, przy czym wyliczenia stawek opłat dokonano w odniesieniu do jednej osoby (§ 4 pkt 1) lub 1 m3 (§ 4 pkt 2 i pkt 3) przyjmując, że jeżeli nie zawarto umowy, to nie można ustalić pojemności pojemnika.
 Taki sposób wyliczenia uzasadnia §20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka, określający średnie wskaźniki ilości stałych odpadów komunalnych wytwarzanych średnio w ciągu tygodnia na jednego mieszkańca lub dla lokalu bądź obiektu.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 13:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 181
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji