UCHWAŁA Nr 127/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

UCHWAŁA Nr 127/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,     Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolioty: Dz. U. z 2007r. Nr. 42, poz. 274) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

§ 2

1. Wykaz działek planowanych do objęcia Podstrefą Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Teren i granice Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Utworzenie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej związane jest z wnioskiem Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego o objęcie Podstrefą ŁSSE terenów strefy 4 PPPT. S.A, która obejmuje działki gruntu oznaczone numerami 49, 50, 51 i 52 (obręb geodezyjny Nr 13 - „KOMBINAT”) o łącznej powierzchni 64,5952 ha.
Obecnie grunty te są własnością Skarbu Państwa, użytkownikiem wieczystym jest PKN ORLEN S.A. Ustanowienie podstrefy spowoduje podniesienie atrakcyjności lokalizowania inwestycji na terenie PPPT S.A.oraz wpłynie stymulująco na tworzenie nowych miejsc pracy w mieście Płocku.
Uchwała jest spełnieniem formalnych warunków realizacji Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 983
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji