Uchwała Nr 590/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Wojewodą Mazowieckim dotyczącego powierzenia Miastu Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Uchwała Nr 590/XXXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 października 2004 roku


w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Wojewodą Mazowieckim dotyczącego powierzenia  Miastu Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

 Na podstawie art. 8 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,  nr 113 poz. 984,  nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, Dz.U.  z 2004 r. nr 102 poz. 1055,  nr 116 poz. 1203), art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214 poz. 1806, Dz.  U. z  2003 r. nr  162  poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055)  oraz  § 13 ust. 2 pkt 12 Statutu Miasta Płocka (Uchwała nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka, zmienionej uchwałą nr 570/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 r. ) Rada Miasta postanawia, co następuje:


§ 1

1.Rada Miasta Płocka wyraża wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Wojewodą Mazowieckim dotyczącego powierzenia Miastu Płock prowadzenia spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2.Zakres spraw strony uzgodnią w porozumieniu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 02 listopada 2004, godzina 07:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 308
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji