UCHWAŁA Nr 603/XXXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2004 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 603/XXXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 listopada 2004 roku


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka.


 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i § 1  uchwały Nr 145/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka w związku z § 1 uchwały Nr 589/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka Pana radnego Stanisława Nawrockiego w związku z jego śmiercią.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 25 listopada 2004, godzina 09:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 292
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji