Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 507/XXVI/04
Statut Biura Funduszy i Informacji Europejskiej w Płocku

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miasta Płocka Nr 507/XXVI/04
z dnia 25 maja 2004 roku


Statut
Biura Funduszy i Informacji Europejskiej  w Płocku

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1


1.Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej w Płocku, zwane w dalszej części statutu "Biurem" jest jednostką organizacyjną Miasta Płocka, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
2.Organem założycielskim jest Rada Miasta Płocka.


§2


1.Siedzibą Biura jest miasto Płock.
2.Biuro obejmuje swoją działalnością teren miasta Płocka.
3.Biuro może również działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w ramach obowiązujących przepisów.


§3


Zasady funkcjonowania Biura określa niniejszy statut i regulamin organizacyjny Biura.

Rozdział 2. Podstawa prawna działania Biura


§ 4


Biuro działa na podstawie :
1.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
2.Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 93, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

 

Rozdział 3. Zadania i zakres działania Biura
§ 5


1.Do zadań statutowych Biura  należy:
1.1Realizacja zadań związanych z ubieganiem się Miasta Płocka, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów o fundusze pomocowe Unii Europejskiej według zasad określonych we właściwych dokumentach programowych oraz proceduralnych, dotyczących programów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, a w szczególności:
a.sporządzanie i przekazywanie właściwym branżowo komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka oraz miejskim jednostkom organizacyjnym informacji o zmianach w dokumentach programowych i proceduralnych dotyczących programów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, dotyczących możliwości finansowania zadań własnych gminy,
b.monitorowanie informacji i związanych z nimi dokumentów dotyczących programów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz zmian we właściwych dokumentach programowych i proceduralnych, dostępnych dla sektora publicznego oraz sektora prywatnego oraz przygotowywanie i przekazywanie informacji zainteresowanym podmiotom,
c.sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta Płocka informacji, wraz z opinią o możliwości ubiegania się o środki pomocowe dla wskazanych projektów na realizację zadań własnych gminy,
d.przygotowywanie na zlecenie Prezydenta Miasta Płocka wniosków aplikacyjnych dla projektów inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto Płock i/lub miejskie jednostki organizacyjne do dofinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej zgodnie, z zasadami określonymi we właściwych dla danego programu dokumentach programowych i proceduralnych,
e.przygotowywanie załączników niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi we właściwych dla danego programu dokumentach programowych i proceduralnych,
f.sporządzanie koncepcji, studiów wykonalności i biznesplanów niezbędnych  do złożenia wniosku aplikacyjnego Urzędu Miasta Płocka i/lub miejskich jednostek organizacyjnych o dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz zlecanie w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych części branżowych wskazanych opracowań,
g.monitorowanie, zgodnie z procedurami właściwymi dla danego programu projektów, dla których uzyskano dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
h.opracowywanie procedur dla prowadzenia projektów kwalifikujących się do dofinansowania, ich identyfikacji, przygotowania, wdrażania oraz kontroli i monitoringu zgodnie z zapisami właściwych dokumentów programowych i proceduralnych,
i.opiniowanie wraz z formułowaniem wniosków i wytycznych Programów Branżowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka oraz Budżetu Miasta Płocka, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Płocka oraz planowanych zmian w w/w dokumentach w zakresie możliwości pozyskania funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
j.opiniowanie wraz z formułowaniem wniosków i wytycznych miejskich dokumentów planistycznych i strategicznych w zakresie zgodności z zapisami krajowych dokumentów programowych umożliwiających wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej,
k.współpraca z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi oraz pośredniczącymi w realizacji programów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym właściwymi dla danego programu,
l.odpłatne świadczenie usług na zlecenie innych podmiotów w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z zasadami określonymi we właściwych dokumentach programowych i proceduralnych programów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
m.odpłatne świadczenie usług w zakresie opiniowania i/lub opracowywania dokumentów planistycznych i/lub strategicznych dla innych  podmiotów w zakresie zgodności z zapisami właściwych dokumentów programowych  i proceduralnych umożliwiających wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej.
1.2Realizacja zadań związanych z dostosowaniem i zgodnością prawa miejscowego do wymogów i standardów prawa Unii Europejskiej, a w szczególności:
a.analiza obowiązujących aktów prawa miejscowego w zakresie zgodności z normami prawa Unii Europejskiej oraz nowelizowanego prawa polskiego,
b.opracowywanie propozycji działań zmierzających do dostosowania obowiązującego prawa miejscowego do wymogów prawa Unii Europejskiej,
c.opracowywanie propozycji procedur zapewniających wdrożenie rozwiązań prawnych zawartych w prawie wspólnotowym na szczeblu samorządu,
d.opracowywanie i przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji w zakresie zmian prawnych związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym w szczególności przekazywanie informacji Prezydentowi Miasta Płocka,
e.prowadzenie baz danych dotyczących aktów prawnych Unii Europejskiej związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego,
f.prowadzenie bazy danych w zakresie aktów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej dostosowujących prawo polskie do wymogów Unii Europejskiej,
g.konsultowanie i opracowywanie dla Urzędu Miasta Płocka metryki aktów prawa miejscowego dla obowiązujących i proponowanych uchwał Rady Miasta Płocka.

§ 6


Realizacja przez Biuro zadań na rzecz podmiotów innych niż Urząd Miasta Płocka oraz miejskie jednostki organizacyjne odbywać się będzie z zastosowaniem ogólnie obowiązujących przepisów na podstawie porozumień i umów cywilno – prawnych.

§ 7


Biuro może zlecać w drodze umowy osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wykonywanie niektórych zadań wynikających z zakresu swojego działania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.


Rozdział 4. Organizacja Biura
§8


1.Biurem kieruje Dyrektor Biura, zatrudniany i zwalniany  przez Prezydenta  Miasta Płocka.
2.Zastępców Dyrektora Biura, w ramach zatwierdzonej przez Prezydenta Miasta Płocka struktury organizacyjnej,  zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biura.
3.Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Biura wykonuje Prezydent Miasta Płocka.
4.Wynagrodzenie i warunki pracy Dyrektora Biura ustala Prezydent Miasta Płocka.
5.Dyrektor Biura realizuje zadania Biura na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
6.Do obowiązków Dyrektora Biura należy w szczególności :
1)organizowanie pracy Biura,
2)opracowanie procedur prowadzenia, kontroli i monitoringu zadań w zakresie projektów zgłaszanych do dofinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz ich aktualizacja, zgodnie z zapisami właściwych dla danego programu dokumentów programowych i proceduralnych,
3)opracowanie procedur prowadzenia, kontroli i monitoringu zadań w zakresie realizacji  projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz ich aktualizacja zgodnie z zapisami  właściwych dla danego programu dokumentów programowych i proceduralnych,
4)opracowywanie oraz realizacja planów finansowych,
5)dysponowanie środkami finansowymi Biura w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
6)kontrola wewnętrzna,
7)reprezentowanie Biura na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie pełnomocników procesowych,
8)wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Biura.
7.W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor Biura.

§9


1.Dyrektor Biura uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka.
2.Dyrektor Biura ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§10


1.Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Biura jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.
2.Limit zatrudnienia pracowników (w przeliczeniu na etaty) w Biurze ustala Prezydent Miasta Płocka.
3.Zmiana stanu zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.

§11


1.Regulamin organizacyjny Biura zatwierdza Prezydent Miasta Płocka na wniosek Dyrektora Biura.
2.Regulamin wynagradzania pracowników Biura zatwierdza Prezydent Miasta Płocka na wniosek Dyrektora Biura.
3.Regulamin organizacyjny Biura określa organizacje i funkcjonowanie Biura, a w szczególności:
a.wykaz stanowisk, zakres ich działania i obsadę personalną,
b.zasady funkcjonowania i tryb pracy,
c.zakresy czynności pracowników,
d.zasady przygotowywania pism służbowych.

 

§12


Dyrektor Biura po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Płocka może utworzyć gospodarstwo pomocnicze.

 

Rozdział 5. Gospodarka majątkowa i finansowa Biura
§13


1.Mienie Biura jest mieniem komunalnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
2.Biuro zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.
3.Zbywanie i nabywanie środków trwałych jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


§14


1.Biuro prowadzi działalność na podstawie planu finansowego.
2.Roczny plan finansowy Biura zatwierdza Prezydent Miasta Płocka.


§15


Środki finansowe na działalność jednostki pochodzą:
z budżetu miasta Płocka,
z innych źródeł finansowania.

§16


1.Biuro prowadzi rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy obowiązujące dla jednostek budżetowych.
2.Biuro posiada własny rachunek bankowy.

 

Rozdział 6. Nadzór i kontrola nad działalnością Biura

§17


Kontrolę nad działalnością Biura i Dyrektora Biura sprawuje  Prezydent Miasta Płocka.


§18


1.Nadzór nad prowadzoną przez Biuro gospodarką finansową sprawuje Prezydent  Miasta Płocka.
2.Biuro sporządza sprawozdania finansowe i przesyła do Wydziału Urzędu Miasta Płocka nadzorującego działalność Biura pod względem finansowym. 
3.Kontrolę wewnętrzną w zakresie całokształtu działalności Biura, realizacji wyznaczonych działań, koordynacji i poziomu merytorycznego sprawuje Dyrektor Biura.
4.Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta Płocka przeprowadzają osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Płocka.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

§19


Wszelkie zmiany  Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla uchwalenia niniejszego Statutu.


§20


1.Biuro używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 740
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji