UCHWAŁA Nr 105/VIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2007 roku
w sprawie skargi Pana Krzysztofa Marka Niewiadomskiego zam. w Płocku dotyczącej zarzutów na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

UCHWAŁA Nr 105/VIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie skargi Pana Krzysztofa Marka Niewiadomskiego zam. w Płocku dotyczącej zarzutów na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Skargę Pana Krzysztofa Marka Niewiadomskiego dotyczącą zarzutów na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 06.01.2007r. uznać za nieuzasadnioną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi złożonej przez Pana Krzysztofa Marka Niewiadomskiego zam. w Płocku dotyczącej zarzutów na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku (wpłynęła do Biura Obsługi Rady Miasta 31.01.2007r.) i uznała ją za nieuzasadnioną.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z wyjaśnieniami przedstawionymi w sprawie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 lutego 2007r. przez Pana Marka Krzyżaniaka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku i nie stwierdziła uchybień w zakresie działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Szczegółowy materiał sprawy zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia  19 lutego 2007r.
Ostatecznie skarga została rozpatrzona przez Komisję na posiedzeniu w dniu 19 marca 2007r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 25 kwietnia 2007, godzina 15:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 218
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji