UCHWAŁA NR 443/XXVII/2012 z dnia 25 września 2012 roku
w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

UCHWAŁA NR 443/XXVII/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu pn. „KIS – NOWA PERSPEKTYWA” współfinansowanego                 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3 i 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy               z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U.              z 2001 r. nr 142, poz. 1592, ze zmianami: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2007 r. nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 92, poz. 753, nr 157, poz.1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281) i art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31.07.2006 r., s. 25); ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 ze zmianami: z 2009 r. nr 157, poz. 1241), Rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.  w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. L 210 z 31.07.2006 r., s. 12), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zmianami: Dz. U. z 2009 r. nr 65, poz. 554, nr 157, poz. 1241, nr 202, poz. 1551, nr 219, poz. 1706, nr 221, poz. 1738, z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 229, nr 81, poz. 527, nr 125, poz. 842,  z 2011 r. nr 81, poz. 440, nr 106, poz. 622, nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 579) oraz zgodnie z Uchwałą nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku wraz z partnerem spoza sektora finansów publicznych projekt pn. „KIS – NOWA PERSPEKTYWA” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego         w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, w tym:
1) zawarcie umowy na dofinansowanie realizacji projektu,
2) zrealizowanie projektu zgodnie z zawartą umową,
3) wykonywanie innych koniecznych czynności niezbędnych przy
      realizacji projektu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 września 2012, godzina 10:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 138
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 26 września 2012, godzina 10:24
  • Historia aktualizacji

  • 26 września 2012, godzina 10:24 Aktualizacja danych
    26 września 2012, godzina 10:23 Aktualizacja danych