projekty uchwał
Sesja X - 26-06-2007

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 czerwca 2007r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się X Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1/ Otwarcie obrad X Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 24.04.2007 roku.
4/ Informacja na temat działań Urzędu Miasta mających na celu powstanie w Płocku bazy noclegowo – treningowej dla finalistów EURO 2012.
5/ Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1. rozpatrzenia zarzutu Zdzisława Rakowskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

2. rozpatrzenia zarzutu Stanisława Antoniego Gąsiorowskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

3. rozpatrzenia zarzutu Wandy Krakowskiej do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

4. rozpatrzenia zarzutu Romana Chrapkowskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

5. rozpatrzenia zarzutu Marii i Zbysława Hut do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

6. rozpatrzenia zarzutu Joanny i Leszka Lisickich do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

7. rozpatrzenia zarzutu Anny Grajewskiej, Adama Gajewskiego oraz Ewy Szumacher do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

8. rozpatrzenia zarzutu Jadwigi Kaliny do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

9. rozpatrzenia zarzutu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

10. rozpatrzenia zarzutu Piotra Maliszewskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

11. rozpatrzenia zarzutu Agnieszki i Jacka Jabłońskich do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

12. rozpatrzenia protestu Sylwestra Popielarczyka, Ryszarda Ojczyka,Stanisława Wierzbickiego, Józefa Rędzińskiego, Tomasza Sadowskiego oraz Barbary Pietrzak do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

13. rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Rogowskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

14. rozpatrzenia zbiorowego protestu mieszkańców budynków przy ulicach: Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Zubrzyckiego, reprezentowanych przez Irenę i Stanisława Wojtiuk do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

15. rozpatrzenia protestu mieszkańców ul. Swojskiej: Sylwestra Popielarczyka, Roberta Popielarczyka, Katarzyny Popielarczyk, Ryszarda Ojczyka, Stanisława Wierzbickiego, Józefa Rędzińskiego, Tomasza Sadowskiego, Krzysztofa Pietrzaka, Andrzeja Smardzewskiego, Zbysława Hut, Marii Borowskiej, Bożeny Gołębiowskiej, Anny Gajewskiej oraz Adama Gajewskiego do ustaleń projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Podolszyce Południe w Płocku,

16. zmian w Budżecie miasta Płocka na 2007 r. ,

17. określenia strategicznych (kluczowych) inwestycji drogowych przewidzianych do realizacji w latach 2007-2012,

18. wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku,

19. opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock,

20. nabycia na rzecz Gminy Płock prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Płocku przy ul. 3-go Maja oznaczonych nr ewidencyjnym 602/5 i 602/4 o łącznej powierzchni 3815 m ² ,

21. dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

22. zmiany Uchwały Nr 729/XLII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r.,

23. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie miasta Płocka,

24. zmiany uchwały Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008, zmienionej uchwałą Nr 693/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku, w zakresie polityki czynszowej oraz planów w zakresie sprzedaży lokali,

25. zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku,

26. zawarcia z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia z w sprawie wykonania w 2007 r. zadań edukacyjnych rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,

27. zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego,

28. zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku,

29. zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki w Płocku,

30. zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego,

31. skargi Pani Anny Czaja zam. w Płocku dotyczącej udzielenia pomocy w celu umożliwienia spokojnego zamieszkiwania w zajmowanym lokalu oraz przeprowadzenia niezbędnego remontu,

32. skargi Pani Barbary Rudzińskiej – Panuś zam. w Płocku na działania Prezydenta Miasta Płocka,

33. nadania Godności „Honorowego Obywatela Miasta Płocka” Panu Stanleyowi Podzielińskiemu.Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

6/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8/ Interpelacje i zapytania radnych.
9/ Odpowiedzi na interpelacje.
10/ Sprawy różne.
11/ Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (wtorek, 19 czerwca 2007, godzina 13:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 328
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji