Uchwała Nr 843/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie : zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zmienionej Uchwałą Nr 330/XVIII/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Uchwała Nr 843/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu  opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zmienionej Uchwałą Nr 330/XVIII/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu  opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,  Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zmiana z 2003 roku  Dz. U. Nr 80, poz. 717,  Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zmiana z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9         z 2002r., poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 200, poz. 1683, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. Nr 188, poz. 1840,  Dz. U. Nr 200,             poz. 1953,  Dz. U. Nr 203,  poz. 1966, zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884,          Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 281,  poz. 2782, zmiana z 2005 roku Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 167, poz. 1399, Dz. U. Nr 169, poz. 1419, Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. Nr 179,            poz. 1484 )

RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zmienionej  Uchwałą Nr 330/XVIII/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr 18/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu  opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:

1)Załącznik Nr 1 ( Deklaracja/korekta deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości na rok 200....),  o którym mowa w § 1 pkt 1 ww. Uchwały otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do  niniejszej Uchwały,
2)Załącznik Nr 3 ( Deklaracja/korekta deklaracji w sprawie podatku rolnego na rok 200....),  o którym mowa w § 1 pkt 2 ww. Uchwały otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej Uchwały
3)Załącznik Nr 5 ( Deklaracja/korekta deklaracji w sprawie podatku leśnego na rok 200....),  o którym mowa w § 1 pkt 3 ww. Uchwały otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do  niniejszej Uchwały

§ 2

Wzór druku „Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości na rok 200...” obowiązywać będzie na rok 2006 i lata następne do chwili jego zmiany. Corocznej zmianie we wzorze druku podlegać będą stawki podatkowe obowiązujące w danym roku.

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Dotychczasowe wzory określone w § 1 pkt 1, 2 i 3 Uchwały zawierały pouczenie dotyczące zaokrąglania kwoty podatku ogółem do pełnych dziesiątek groszy. W związku z Ustawą z dnia 30.06.2005r. o zmianie ustawy ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 143 poz 1199) od 01.01.2006r. podatek winien być zaokrąglany do pełnych złotych. Stąd konieczność zmiany pouczenia dotyczącego zaokrąglania kwoty podatku.
Wprowadzone Formularze wraz z załącznikami będą miały zastosowanie do wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób prawnych na rok 2006 i lata następne. Corocznej zmianie we wzorze druku podlegać będą stawki podatkowe obowiązujące w danym roku.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 07:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 119
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji