UCHWAŁA NR 65/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR 65/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie gminnego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 roku Nr 142 poz. 1591;  Dz. U. z 2002 roku  Nr 23,  poz. 220, Dz. U.  Nr 62,  poz. 558, Dz. U.  Nr 113,  poz. 984, Dz. U.  Nr 153,  poz. 1271,  Dz. U. Nr 214,  poz. 1806, Dz. U.  z 2003 roku  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,   Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 roku Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Płock i Gminą
Miasta Gąbin w zakresie prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta  Gąbin.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia z Burmistrzem Gminy Miasta Gąbin
porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Płock  prowadzenia transportu, o którym mowa w ust 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 12:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 477
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji