UCHWAŁA NR 9/III/10 z dnia 22 grudnia 2010
w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn.: Własna firma pomysłem na życie w Płocku

UCHWAŁA NR  9/III/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 grudnia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn.: „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami: Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) oraz art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.: Nr 80 poz. 526 ze zmianami: Nr 127 poz. 857) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
1.Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na realizację przez Gminę Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Własna firma pomysłem na życie w Płocku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (zwanego dalej: „Projektem”), rekomendowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2.Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2012 r.
3.Całkowita wartość Projektu wynosi 2.317.460,00 PLN.
4.Wkład własny wynosi 0,00 PLN.
§ 2
Wyraża się zgodę na zawieranie umów na okres przekraczający rok budżetowy przez realizatora Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


          Przewodnicząca
        Rady Miasta Płocka


         Elżbieta Gapińska

 

 
Uzasadnienie

 W dniu 28 września 2010 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do realizacji listę wniosków, ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.2/2010 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach w/w konkursu Gmina Miasto Płock złożyła wniosek o dofinansowanie, który został zakwalifikowany do realizacji.

 Celem głównym Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Płocka poprzez wzrost liczby przedsiębiorców w sektorze MŚP.
Gmina Miasto Płock poprzez realizację przedmiotowego projektu planuje zaoferować wielokierunkowe wsparcie umożliwiające osiąganie sukcesów w toczącej się na rynku rywalizacji ekonomicznej. Wsparcie jest kierowane do osób fizycznych, które mają zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmowało pomoc finansową, a także wsparcie merytoryczno – doradcze zarówno w momencie zakładania firmy, jak również w początkowym okresie jej funkcjonowania – celem zapewnienia trwałości i ciągłości realizowanych przedsięwzięć. Konieczne jest również podejmowanie działań na rzecz budowania i wspierania postaw przedsiębiorczych i kreatywnych, obejmujące m. in. dostarczanie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, a także realizacji kampanii promocyjno – informacyjnych.

 Uchwała jest aktem prawnym warunkującym podpisanie umowy o dofinansowanie.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 23 grudnia 2010, godzina 17:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 195
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji