UCHWAŁA NR 227/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 227/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 iNr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Płock - Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku  umów na okres przekraczający rok budżetowy, których przedmiotem jest:
1)konserwacja urządzeń dźwigowych na Pływalni Miejskiej „Podolanka” i Hali Sportowej w Borowiczkach oraz zaangażowanie na ten cel w 2008 roku środków w wysokości 8.000,00  (osiem tysięcy) złotych,
2) administrowanie i serwisowanie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej przy Al. Kobylińskiego oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2008 roku – 1.500,00  (tysiąc pięćset) złotych,
b)w 2009 roku – 500,00 (pięćset) złotych,
3) administrowanie i serwisowanie Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalni Miejskiej  „Jagiellonka” oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2008 roku – 3.000,00 (trzy tysiące) złotych,
b)w 2009 roku – 1.000,00 (tysiąc) złotych,
4) świadczenie profilaktycznych usług medycznych dla pracowników Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2008 roku – 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych,
b)w 2009 roku – 2.000,00 (dwa tysiące) złotych;
5) transport gotówki z obiektów Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2007 roku – 300,00 (trzysta) złotych,
b)w 2008 roku – 300,00 (trzysta) złotych;
6) wykonywanie powszechnych usług pocztowych oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2007 roku – 400,00 (czterysta) złotych,
b)w 2008 roku – 400,00 (czterysta) złotych;
7)  wywożenie odpadów komunalnych oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2007 roku – 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych,
b)w 2008 roku – 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych;
8) udzielenie licencji na publiczne odtwarzanie utworów na obiektach Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2007 roku – 800,00 (osiemset) złotych,
b)w 2008 roku – 800,00 (osiemset) złotych.

§ 2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007 rok: dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe  Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku, Budżet Miasta Płocka na 2008 rok oraz Budżet Miasta Płocka na 2009 rok.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych umów na okres przekraczający rok budżetowy konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązania oraz okres na jaki mają być zaciągane. Umowy, o których mowa powyżej są niezbędne dla zapewnienia ciągłości następujących usług: konserwacji urządzeń dźwigowych na Pływalni Miejskiej „Podolanka” oraz Hali Sportowej w Borowiczkach; administrowania i serwisowania Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta na Pływalniach Miejskich „Jagiellonka” oraz przy Al. Kobylińskiego; świadczenia profilaktycznych usług medycznych dla pracowników MZOS; transportu gotówki z obiektów MZOS; usług pocztowych; wywożenia odpadów komunalnych oraz udzielenia licencji na publiczne odtwarzanie utworów na obiektach MZOS. Łączne zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi: 4.000,00 zł - w 2007 roku,  22.500,00 zł. - w 2008 roku oraz 3.500,00 zł. - w 2009 roku. Źródłem finansowania ww. zadań w 2007 roku jest bieżący plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych, natomiast źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania w latach 2008 i 2009 są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.   

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 174
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji