UCHWAŁA NR 705/XLII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 21 listopada 2014 roku.

UCHWAŁA NR 705/XLII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2013 roku


w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 21 listopada 2014 roku.


Na podstawie § 2 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 376/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 21 listopada 2014 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planie pracy Rady.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka


                Artur Jaroszewski


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 02 stycznia 2014, godzina 13:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 294
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji