Uchwała Nr 902/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 555/XXXIX/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lipca 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego Zespołu Jednostek Osadniczych Płocka oraz Uchwały Nr 812/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy jarem rzeki Brzeźnicy a terenem Szpitala Wojewódzkiego na Winiarach w Płocku.

Uchwała Nr 902/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 555/XXXIX/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lipca 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego Zespołu Jednostek Osadniczych Płocka oraz Uchwały Nr 812/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy jarem rzeki Brzeźnicy a terenem Szpitala Wojewódzkiego na Winiarach w Płocku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchylić Uchwałę Nr 555/XXXIX/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lipca 1996 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Planie zagospodarowania przestrzennego Zespołu Jednostek Osadniczych Płocka, w zakresie terenów oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały numerami 1 i 7 oraz Uchwałę Nr 812/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy jarem rzeki Brzeźnicy a terenem Szpitala Wojewódzkiego na Winiarach w Płocku.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

W sierpniu 2000 roku, na podstawie Uchwały Nr 555/XXXIX/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lipca 1996 roku, przystąpiono do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy: ulicą Szpitalną, zachodnią granicą miasta i rzeką Wisłą w Płocku.  Przedmiotowy projekt planu sporządzany był na podstawie nieobowiązującej już ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu 11 lipca 2003 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy projekt planu miejscowego sporządza się zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Obowiązujące dla miasta Płocka Studium, uchwalone Uchwałą Nr 967/LXIII/98 Rady Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 1998 roku na terenie objętym przedmiotowym projektem planu  przewiduje lokalizację tzw. “Trasy Mostowej Zachodniej” łączącej się z „Obwodnicą Północną Miasta” biegnącą z rejonu Cekanowa przez Gulczewo, Boryszewo Nowe , Jędrzejewo (północnym skrajem lotniska), na północ od dzielnicy przemysłowej Kostrogaj, ul. Długą, a następnie przez osiedle Winiary i trzeci most na rzece Wiśle do Popłacina. Ze względu na wspomniany wyżej przepis ustawy w opracowywanym projekcie planu należałoby uwzględnić w/w. trasę mostową (wraz z mostem przez rzekę Wisłę), której przebieg, zgodnie z trwającymi ustaleniami w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ma być zmieniony. Ponadto, ze względu na zmianę przepisów prawnych ( wejście w życie nowej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz wysokie koszty realizacji ustaleń projektu planu ( uzbrojenie terenu ) Prezydent Miasta Płocka w dniu 19 września 2003 roku podjął Zarządzenie Nr 763/03 w sprawie odstąpienia od realizacji zamówienia i rozwiązania w drodze porozumienia stron, umowy w sprawie sporządzenia przedmiotowego projektu planu. W związku z powyższym niezbędnym stało się uchylenie Uchwały nr 555/XXXIX/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lipca 1996 roku do czasu rozstrzygnięcia przebiegu w/w. trasy oraz miejsca lokalizacji trzeciej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę.

W sąsiedztwie przedmiotowego obszaru zlokalizowany jest teren, którego dotyczy Uchwała Nr 812/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku. W planie zagospodarowania przestrzennego Zespołu Jednostek Osadniczych Płocka ( zatwierdzonym Uchwałą nr 23/IV/84 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 28.12.1984 r.) teren ( będący własnością osób prywatnych)przeznaczony był na cele rozbudowy Szpitala Wojewódzkiego. Z dniem 31.12.2003 r.plan ten dla przedmiotowego terenu stracił moc. Obecnie zagospodarowanie terenu może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy  terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Trzeci teren, oznaczony na załączniku graficznym do Uchwały Nr 555/XXXIX/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lipca 1996 roku numerem 7, obejmuje budynek socjalny przy ul. Otolińskiej. W w/w. Planie Zespołu Jednostek Osadniczych Płocka teren przeznaczony był pod  funkcje przemysłowe. W związku z decyzją o przekształceniu budynku hotelu zakładowego na  mieszkania socjalne  teren został wyznaczony do zmiany w planie. Z dniem 31.12.2003 r. plan dla tego  terenu stracił moc.

W związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest możliwe prowadzenie dalszych prac planistycznych na podstawie przepisów nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, a tym samym dalsza realizacja Uchwał Nr 555/XXXIX/96 i Nr 812/LIII/97 Rady Miasta Płocka. W przypadku zamiaru sporządzenia planów miejscowych dla przedmiotowych terenów należy podjąć nowe uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia planów, w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 10:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 206
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji