UCHWAŁA NR 612/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok.

UCHWAŁA NR 612/XXXVI/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 18 a ust. 3 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 12 pkt 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 , Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r., poz. 1456, 1530 i 1548) oraz uchwały Rady Miasta Płocka Nr 611/XXXVI/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok,
2. sprawozdaniem finansowym Gminy - Miasto Płock,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniach z  wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
4. informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka
– udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
             Przewodniczący
           Rady Miasta Płocka


            Artur Jaroszewski

 

 


Uzasadnienie


 Zgodnie z kompetencjami Rady Miasta Płocka określonymi w ustawach o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz ustawie o finansach publicznych, Rada Miasta Płocka zobowiązana jest do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy - Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2012 rok, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tego tytułu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 26 czerwca 2013, godzina 10:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 191
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji