U C H W A Ł A Nr 64/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Płock w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu i zmiany uchwały Nr 806/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku.
U C H W A Ł A Nr 64/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 rokuw sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Płock w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu i zmiany uchwały Nr 806/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z § 4 ust. 2 i § 6 ust 3 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich– Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Do reprezentowania Gminy Płock w Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu upoważnia się:

1/ Lecha Latarskiego
2/ Zygmunta Buraczyńskiego .
§ 2

W uchwale Nr 806/LIII/97 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie przystąpienia Gminy Płock do Związku Miast Nadwiślańskich zmienionej uchwałą Nr 52/V/98 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 1998 r. i uchwałą Nr 393/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 r. § 4 skreśla się.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 21 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 236
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji