Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 628/XXXV/04
MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2005 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2005 ROK

 


Płock, grudzień 2004r.


Podstawę prawną działań gminnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu stanowi Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 4' ust. 1 wymienionej ustawy prowadzenie działań związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.
Sposoby realizacji zadań wynikających z powyższej ustawy zawarte są w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000 – 2005 zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 26 września 2000r.

Realizacja zadań na terenie gminy prowadzona jest w postaci uchwalanego corocznie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach Programu powinny być realizowane zadania profilaktyczne, podejmowane środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności. Organy samorządu terytorialnego są również zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwanie następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i instytucji.
Koordynacja działań związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy do kompetencji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka.


ZAŁOŻENIA MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r. zakłada kontynuację dotychczasowych oddziaływań prowadzonych przy współpracy wielu lokalnych instytucji, organizacji oraz osób fizycznych zaangażowanych w działania profilaktyczne, rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
Przedstawione formy realizacji poszczególnych zadań Programu uwzględniają sposoby radzenia sobie z istniejącymi problemami w kontekście innych problemów społecznych.

Program uwzględnia przedsięwzięcia adresowane bezpośrednio do lokalnego odbiorcy, uzupełniane o strategie eliminowania czynników ryzyka i wprowadzanie czynników sprzyjających zdrowemu rozwojowi i konstruktywnemu stylowi życia.
Zakłada działania promujące świadomość istniejącego prawa oraz propagujące postawy i zachowania zgodnie z nim, działania ograniczające dzieciom i młodzieży dostęp do środków odurzających oraz promowanie w lokalnym środowisku wspomnianych inicjatyw, jak również włączanie lokalnych mediów w działania promujące przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym.
Przewiduje wdrażanie w społeczności lokalnej sprawdzonych i rekomendowanych programów profilaktycznych odpowiadających na środowiskowe zapotrzebowanie oraz umożliwianie udziału w szkoleniach z zakresu profilaktyki lokalnym liderom profilaktyki – psychologom, pedagogom, nauczycielom, rodzicom itp.

Uwzględnia oddziaływania wynikające z istniejącego zapotrzebowania na działania profilaktyczne oparte na dokonanej diagnozie – przeprowadzonych badaniach „Młodzież wobec uzależnień i zagrożeń społecznych”, na podstawie których zostały opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rekomendacje do działań praktycznych
w wymienionym zakresie.

Zaplanowane działania, które będą realizowane w ramach Miejskiego Programu wynikają również z „Raportu stanu problemów alkoholowych w mieście Płocku za rok 2003” oraz „Raportu stanu zagrożenia narkomanią w mieście Płocku za rok 2003”, które diagnozują problemy związane z alkoholem, narkotykami oraz przemocą w rodzinie, zasoby jakimi dysponujemy oraz zawierają wnioski wskazujące na podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych.
Z uwagi na wzrost w ostatnim czasie w naszym kraju liczby zachowań nieprawidłowych i niebezpiecznych występujących wśród dzieci i młodzieży (coraz częstsze i w młodszym wieku sięganie przez nieletnich po alkohol, narkotyki, nikotynę, leki psychotropowe) rośnie liczba zachowań problematycznych w innych dziedzinach jak, np. przestępczość, przemoc, niepowodzenia szkolne, przedwczesna inicjacja seksualna, autoagresja, występuje również rosnąca obojętność nieletnich na własny los, co ułatwia podejmowanie zachowań destrukcyjnych. Konieczna jest więc integracja działań mających na celu zapobieganie tym zachowaniom oraz objęcie coraz większej liczby nastolatków specjalistyczną pomocą resocjalizacyjną i terapeutyczną, jak też zintensyfikowanie oraz poszerzenie zakresu dostępu dzieci i młodzieży do działań alternatywnych oraz wspieranie współpracy środowisk związanych z profilaktyką i resocjalizacją.

Planowane działania opierać się będą na 3 poziomach profilaktyki:

profilaktyka pierwszorzędowa adresowana będzie do grupy niskiego ryzyka. Działaniami obejmowane będą szerokie niezdiagnozowane populacje. Będzie miała na celu promocję zdrowego stylu życia oraz opóźnienie wieku inicjacji, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych,

profilaktyka drugorzędowa adresowana będzie do grupy podwyższonego ryzyka. Celem działań będzie ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych (np. poradnictwo rodzinne i indywidualne, socjoterapia),

profilaktyka trzeciorzędowa adresowana będzie do grupy wysokiego ryzyka. Ma na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego, degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie. Głównie będzie to leczenie, rehabilitacja i resocjalizacja.

Na każdym z trzech poziomów działania profilaktyczne prowadzone będą przez odpowiednich realizatorów:

w profilaktyce pierwszorzędowej realizatorami programów będą przede wszystkim nauczyciele wspierani przez pedagogów i psychologów, a terenem działania będzie głównie szkoła,

w profilaktyce drugorzędowej realizatorami działań będą przede wszystkim psychologowie (socjoterapeuci, doradcy rodzinni), a zajęcia prowadzone będą w poradniach, punktach konsultacyjnych, klubach i grupach socjoterapeutycznych,

w profilaktyce trzeciorzędowej realizatorami programów będą lekarze specjaliści, psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni. Terenem działania będą szpitale, poradnie, zakład karny, kluby, placówki wychowawcze i resocjalizacyjne.

Na poszczególnych poziomach profilaktyki stosowane będą następujące działania:

informacyjne – ich celem będzie dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania racjonalnego wyboru. Ukierunkowane są one na zmianę postaw, a co za tym idzie zmianę zachowań.
edukacyjne – ich celem będzie pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.).
alternatywne – ich celem będzie pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej przez stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, sportową itp.).
interwencyjne – celem tych działań będzie pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych.
zmniejszania szkód – przewidziane są na potrzeby profilaktyki trzeciorzędowej i skierowane będą do grup najwyższego ryzyka, wobec których zawiodła wczesna profilaktyka, interwencje, terapia, resocjalizacja – do narkomanów i alkoholików z długim stażem, którzy z różnych względów nie mogą albo nie chcą wycofać się z ryzykownych zachowań.

Działania informacyjne, edukacyjne i alternatywne będą stosowane na wszystkich trzech poziomach profilaktyki. Działania interwencyjne jako działania głębsze i bardziej zindywidualizowane, stosowane będą na poziomie drugim i trzecim.

Zgodnie z nowoczesnym modelem profilaktyki działania dotyczące alkoholu, tam gdzie będzie to potrzebne i możliwe, będą skoordynowane z działaniami dotyczącymi innych substancji uzależniających.

 

CELE I ZADANIA
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmuje ustawowe zadania, m.in.:

działania zmierzające do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania,

inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych,

popieranie tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, jak również zapewnianie warunków sprzyjającym działaniom tych organizacji,

wspieranie w tym zakresie organizacji społecznych,

oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom.

Do głównych celów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych wynikających z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
1.Zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież.
2.Zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnienia.
3.Zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań).
4.Zmniejszanie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych.
5.Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu.
6.Zmniejszanie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy.
7.Zmniejszanie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa i porządku publicznego.
8.Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.
9.Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
10.Ograniczanie globalnego spożycia alkoholu i zmiana struktury jego spożycia.
11.Zwiększanie zasobów, tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej potrzebnej do realizacji programu.

 

Wymienione cele będą osiągane poprzez realizację następujących zadań:

I.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
II.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych, diagnoza lokalnych problemów alkoholowych oraz ewaluacja działań profilaktycznych.
IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
V.Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
VI.Kontynuacja działań zmierzających do utworzenia placówki skupiającej organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Płocka w zakresie profilaktyki i uzależnień.
VII.Działania na rzecz ograniczenia dostępności oraz zmiany struktury spożycia alkoholu na terenie miasta.
VIII. Wydzielenie w Budżecie Miasta Płocka środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
IX.Opiniowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

ZADANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Głównym zadaniem samorządu w zakresie leczenia odwykowego jest zwiększanie dostępności terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla mieszkańców gminy. Podstawowym rodzajem pomocy dla osób uzależnionych są programy psychoterapii grupowej i indywidualnej. Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność wszelkich innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin.
Realizacja wymienionego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1.Współpracę z zakładami lecznictwa odwykowego, m.in. Poradnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Oddziałem Psychiatrii i Leczenia Zespołów Abstynencyjnych SZPZOZ wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych pod kątem poprawy organizacji pracy.
2.Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, które nie są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
3.Wspieranie rozwoju i modernizacja lecznictwa odwykowego, m.in. doposażenie placówek odwykowych w pomoce i sprzęt niezbędny do diagnozy, leczenia i prowadzenia zajęć terapeutycznych.
4.Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, staży i superwizji dla pracowników lecznictwa odwykowego w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych.
5.Opłacenie kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - psychologa oraz psychiatry.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Kolejnym zadaniem uwzględnionym w działaniach gminnych jest udzielanie kompetentnej pomocy w odniesieniu do rodzin patologicznych oraz tych, które przejawiają różne formy kryzysów. Polega to na zapewnieniu zagrożonym rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, inicjowaniu, dofinansowaniu i nadzorze realizacji programów ukierunkowanych na pełną rehabilitację rodzin obciążonych problemem uzależnienia, zwiększanie dostępności oraz skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i społecznej dla rodzin, w których występuje problem uzależnień.
Ważne jest również podejmowanie aktywnych działań opiekuńczych i terapeutycznych w stosunku do dzieci dotkniętych negatywnymi skutkami uzależnienia ich rodziców, zwiększanie dostępności pomocy dla dzieci przejawiających zaburzenia zachowania oraz wychowujących się w trudnych warunkach rodzinnych.
Realizacja tego zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1.Tworzenie, wspieranie merytoryczne oraz finansowanie bieżącej działalności Klubów Profilaktyki Środowiskowej, grup socjoterapeutycznych oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniem.
2.Organizacja integracyjnych kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin  alkoholowych i prawidłowo funkcjonujących. Dofinansowanie wypoczynku letniego związanego z realizacją programów profilaktycznych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
3.Prowadzenie działań zmierzających do utworzenia na terenie miasta hostelu - schroniska dla ofiar przemocy.
4.Pokrycie kosztu funkcjonowania Telefonu Zaufania udzielającego pomocy z zakresu rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie osobom znajdującym się w kryzysie. Zakup komputera wraz drukarką, skanerem i oprogramowaniem umożliwiającego udzielanie porad internetowych.
5.Tworzenie, finansowanie i dofinansowywanie działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie m.in.: punktów konsultacyjnych, ośrodków interwencji kryzysowej udzielających pomocy w sytuacjach kryzysowych. Kontynuacja działań zmierzających do utworzenia „Niebieskiego Pokoju” - miejsca do bezpiecznych przesłuchań ofiar przemocy domowej (dorosłych i dzieci) oraz pokrycie kosztów  jego funkcjonowania.
6.Finansowanie zatrudnienia specjalistów udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
7.Finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
8.Organizacja i finansowanie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych.
9.Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz wychowawców klubów profilaktyki środowiskowej. Organizowanie i finansowanie superwizji dla pracowników placówek udzielających pomocy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
10.Organizowanie lokalnych szkoleń, narad, seminariów, konferencji w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym oraz zwiększających kompetencje w zakresie pomagania ofiarom przemocy w rodzinie.
11.Wspieranie i koordynowanie pracy interdyscyplinarnych zespołów udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
12.Organizacja programów interwencyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy domowej.
13.Organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich – zajęć o charakterze profilaktycznym, które będą przygotowywać rodziców do wychowywania dzieci bez przemocy.

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych i ewaluacja działań profilaktycznych.

Ponieważ młodzi ludzie mają tendencję do podejmowania różnorakich zachowań ryzykownych dla zdrowia, zaplanowane działania uwzględniają realizację programów profilaktycznych dotyczących różnych środków uzależniających oraz łączenie różnorodnych działań podejmowanych wobec tej populacji.
Przy planowaniu działań profilaktycznych wzięto pod uwagę nie tylko osłabienie czynników ryzyka, ale w szczególności wspieranie czynników chroniących – zwłaszcza kształtowanie silnej więzi rodzinnej, rozwijanie zainteresowań nauką szkolną, wzmacnianie skłonności do respektowania norm    i wartości.
Działania profilaktyczne kierowane będą do podstawowych środowisk – szkoły, rodziny oraz społeczności lokalnej.
W ramach realizacji zadania podejmowane będą również kampanie informacyjno - edukacyjne mające na celu promowanie prawidłowych wzorców zachowań. Ponieważ jednym z kluczowych problemów wymagających systematycznych działań jest kwestia ograniczenia dostępności napojów alkoholowych dla młodzieży, dlatego w Programie uwzględniono również działania nastawione na zmianę postaw i zachowań sprzedawców alkoholu – promocja oraz utrwalanie wśród sprzedawców alkoholu zachowań polegających na systematycznym kontrolowaniu dokumentów potwierdzających wiek młodo wyglądającego klienta.
Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1.Prowadzenie oraz finansowanie na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2.Dofinansowanie autorskich programów z zakresu profilaktyki uzależnień.
3.Organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych oraz imprez związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy w rodzinie - konkursy, festyny, przedstawienia, zawody sportowe, spektakle profilaktyczne, happeningi, pikniki, itp.
4.Współudział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki        i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz  przemocy w rodzinie.
5.Wdrażanie programów profilaktyczno-interwencyjnych dla młodzieży upijającej się oraz metody interwencji profilaktycznej.
6.Prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
7.Organizacja oraz dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi       i młodzieżą, rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych, podnoszących ich kompetencje wychowawcze i profilaktyczne oraz ułatwiających tworzenie programów wychowawczych szkoły, organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.
8.Prowadzenie grup Młodzieżowych Liderów Zdrowia, którzy promują wśród swoich rówieśników zdrowy styl życia, wolny od nałogów. Wdrażanie programów oraz przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych – np. kluby dyskusyjne, gazetki, audycje radiowe.
9.Rozszerzenie programów zajęć psychoprofilaktycznych dla młodzieży o różne formy zajęć sportowych.
10.Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy na terenie gminy w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie – w ośrodkach pomocy społecznej, zakładach opieki zdrowotnej, policji, parafiach, siedzibach organizacji pozarządowych, punktach konsultacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, świetlicach miejskich, klubach profilaktyki środowiskowej, itp.
11.Prowadzenie badań i sondaży, lokalnych diagnoz i ekspertyz, pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych, narkotykowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie, zasobów i efektów podejmowanych działań. Diagnoza środowiska szkolnego – diagnoza problemów oraz zapotrzebowania na usługi z zakresu profilaktyki uzależnień.
12.Prowadzenie działalności z zakresu problematyki alkoholowej dla kierowców zawodowych oraz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców – kampanie edukacyjne związane z promowaniem trzeźwości kierowców, dystrybucja materiałów edukacyjnych, wprowadzenie programów korekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości.
13.Wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji – przeprowadzenie szkoleń, zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych, pokrycie kosztu przeprowadzenia badań.
14.Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych                         i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych – prowadzenie warsztatów, konsultacje specjalistów itp.
15.Współpraca z mediami w zakresie propagowania wiedzy dotyczącej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie, w tym realizacja programów telewizyjnych zawierających treści informacyjno – edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie w lokalnej telewizji.
16.Prenumerata czasopism przekazywanych organizacjom i instytucjom, prowadzącym działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.
17.Wydawanie informatora o podmiotach realizujących zadania programu, zawierającego propozycje rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz związanych z przemocą w rodzinie.

 

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej  rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Ważnym zadaniem samorządu jest wspieranie finansowe i merytoryczne instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych zajmujących się profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkotykowych oraz związanych z przemocą w rodzinie. Wymienione podmioty odgrywają bardzo dużą rolę w realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując różnorodne projekty wynikające z potrzeb społeczności lokalnej  i przyczyniając się do zmniejszenia dolegliwości związanych z uzależnieniami.
 Realizacja zadania odbywać się będzie w szczególności poprzez:
1.Wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność dotyczącą profilaktyki uzależnień, udzielania pomocy osobom nadużywającym  i uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin.
2.Dofinansowanie zajęć terapeutycznych odbywających się w trakcie obozów organizowanych przez kluby abstynenta, treningów, spotkań środowiskowych, imprez integracyjnych oraz programów pomocy psychologicznej realizowanych w klubach abstynenta oraz w innych placówkach.
3.Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich, ruchów samopomocowych oraz grup wsparcia, współdziałanie w zakresie propagowania stylu życia bez uzależnień.
4.Działania na rzecz integracji ze społeczeństwem osób wychodzących z uzależnień oraz ich rodzin.
5.Organizowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń i integracji środowiska zawodowego osób zajmujacych sie profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
6.Organizacja pomocy merytorycznej dla wymienionych środowisk.
7.Udział w pracach Zespołu edukacyjno-profilaktycznego pod nazwą “W domu, w szkole, na ulicy”.
8.Podjęcie działań zmierzających do utworzenia Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla dzieci oraz młodzieży”.
9.Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz materiałów edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych na pakiety edukacyjno – informacyjne przekazywane szkołom, organizacjom pozarządowym oraz instytucjom zajmującym się profilaktyką uzależnień.
10.Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Fundacją ETOH, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

 

V. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1.Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób zgłoszonych do Komisji:
a) przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu,
b) motywowanie osób zgłoszonych do Komisji do podjęcia leczenia odwykowego,
c)zlecanie przeprowadzania badań przez biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłaszanych do Komisji,
d) kierowanie wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.
2.Opiniowanie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia  na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
3.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności  ochrony przed przemocą w rodzinie.
4. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skierowanych do różnych grup zawodowych i społecznych, w tym szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych.
5. Prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6. Udział członków Komisji w szkoleniach dotyczących profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
7. Wydawanie komunikatów i opinii zawierających stanowisko w sprawie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8. Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę indywidualną, w zespołach i na posiedzeniach Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie umowy zlecenie lub umowy o dzieło w wysokości:
- 30,00 zł za 1 godzinę pracy dla członka Komisji w zespole motywującym do podjęcia leczenia oraz na posiedzeniach Komisji,
- 40 zł za 1 godzinę pracy dla Przewodniczącego Komisji w zespole motywującym do podjęcia leczenia oraz na posiedzeniach Komisji,
- 20,00 zł za kontrolę 1 punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
- 20,00 zł za opracowanie 1 wniosku do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego,
- 30,00 zł za 1 godzinę przeprowadzonego szkolenia.
9.Członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługują również diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów z tytułu wyjazdów poza teren miasta Płocka celem udziału w szkoleniach i konferencjach.

VI. Kontynuacja działań zmierzających do utworzenia placówki skupiającej organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Płocka w zakresie profilaktyki i uzależnień – Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Miasto Płock od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi podejmującymi przedsięwzięcia profilaktyczne oraz działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przemocą w rodzinie.
Uchwałą Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. przeznaczono budynek przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Utworzenie wymienionej placówki da możliwość lepszej współpracy pomiędzy organizacjami oraz koordynacji działań w tym zakresie przez Urząd Miasta Płocka.
Usytuowanie w jednym miejscu wymienionych podmiotów oferujących różnorodne formy pomocy, spowoduje  mozliwość udzielania kompleksowego wsparcia mieszkańcom Płocka.

VII. Działania na rzecz ograniczania dostępności oraz zmiany struktury spożycia alkoholu na terenie miasta.

Organy samorządu terytorialnego zgodnie z postanowieniami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania. Powinny one wynikać z założeń Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wg których konieczne jest przyjęcie zasady, że alkohol jest specyficznym i odmiennym od innych produktów towarem i wymaga regulacji prawno-administracyjnych umożliwiających wyższy stopień kontroli, niż ta, która obowiązuje w systemie wolnorynkowym wobec innych produktów. W świetle powyższego zostały podjęte następujące akty prawa miejscowego:
1. Uchwała Nr 766/XXXVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2001r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2. Uchwała Nr 44/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30.12.2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
3. Uchwała Nr 43/V/02 Rady Miasta Płocka z dnia 30.12.2002r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Uchwała Nr 320/XVII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 25.11.2003r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 


VIII. Wydzielenie w Budżecie Miasta Płocka środków finansowych przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z art. 11' Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 4' ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ustawy. Uzyskane środki finansowe z wymienionych opłat zostają zabezpieczone w Budżecie Miasta i przeznaczone będą na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki zaplanowane w Budżecie Miasta na rok 2005 wynoszą 1 750 000,00 zł. W przypadku większych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  środki zostaną przeznaczone na realizację wymienionego Programu.
Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2005 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Programu.


IX. Opiniowanie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje się Zespół Opiniujący Wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następującym składzie:
1.  Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej – przewodniczący
2.  Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – wiceprzewodniczący
3.  Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – członek
4.  Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – członek
5.  Pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – członek.

Do zatwierdzania wypłat z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych upoważnieni są w zakresie posiadanych uprawnień Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. polityki społecznej oraz Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA 2005 ROK

BUDŻET MIASTA PŁOCKA - DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85154, ZADANIE 2/WZS/G
Lp.


Zadanie


Kwota


1.


Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu39 900,00 zł


2.


Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
1 100 000,00 zł


3.


Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych, diagnoza lokalnych problemów alkoholowych i ewaluacja działań profilaktycznych
142 100,00 zł


4.


Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych268 000,00 zł


5.


Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


50 000,00 zł


6.


Kontynuacja działań zmierzających do utworzenia Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych150 000,00 zł


7.


Ogółem


1 750 000,00 zł


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 09:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 871
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji