UCHWAŁA NR 488/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012
w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku.

UCHWAŁA NR 488/XXIX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2012 roku
w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567), art. 12 pkt 11, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200 poz. 1688, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. nr 92, poz. 753 i nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 149, poz. 887 i nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, ze zmianami: Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183, nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429, nr 291, poz. 1707), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887, ze zmianami: Dz. U. z 2011 r. nr 288, poz. 1690, Dz.U. z 2012 r. poz. 579) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172) uchwala się co następuje:

§ 1.
Nadaje się Statut Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.
Traci moc uchwała nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2006 r. nr 231, poz. 8551), ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta Płocka: nr 255/XVII/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w uchwale nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2007 r.  nr 265, poz. 9098), nr 754/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w uchwale nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 255/XVII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2007 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2010 r. nr 169, poz. 4202) i nr 144/X/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w uchwale nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta Płocka: nr 255/XVII/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku i nr 754/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2011 r. nr 115, poz. 3630) w części odpowiadającej postanowieniom niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 


        Przewodniczący
              Rady Miasta Płocka


               Artur Jaroszewski

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 listopada 2012, godzina 09:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 398
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji