UCHWAŁA NR 446/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie :wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock przy ulicy Kilińskiego w Płocku.

UCHWAŁA NR 446/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie :wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy – Miasto Płock przy ulicy Kilińskiego w Płocku.                                                        

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17,poz.128 )  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r., Nr 130, poz. 1087,Nr 169, poz.1420, Nr175, poz.1459, z 2006r. Nr 104,poz. 708, Nr 220,  poz.1600,Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;
                        
 
                                    
§1
                                
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej pow. 732 m2 zlokalizowanych jako działki nr nr 218/176, 218/178, 218/177 i część działki nr 218/175 o pow. 413 m2 przy ul. Kilińskiego  na okres od 01.01.2009r. do 31.12.2010r.

           §2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

           §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                   Przewodniczący
                Rady Miasta Płocka

          Tomasz Korga

 

 

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

  Z wnioskiem o  dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki  nr nr 218/176 o pow. 8 m2, 218/178 o pow. 79 m2, 218/177 o pow. 232 m2 i część działki nr 218/175 o pow. 413 m2 przy ul. Kilińskiego o  łącznej pow. 732 m2 zabudowanych budynkiem administracyjnym oraz kontenerami  wystąpił dotychczasowy dzierżawca.
Pierwsza umowa dzierżawy obejmowała okres od 27.01.1997 do 26.01.2000r. na grunt o pow. 144 m2 pod budynkiem przeznaczonym do adaptacji.
W roku 2001 na części działki nr 218/175 przy ww. budynku ustawiono kontenery z przeznaczeniem na cele dydaktyczne.
Do chwili obecnej  kontenery i budynek jest użytkowany przez wnioskodawcę. 
 Kompetencje w zakresie podjęcia decyzji o wydzierżawieniu należą do Rady Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (wtorek, 06 stycznia 2009, godzina 14:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 251
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji