projekty uchwał
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 kwietnia 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miasta Płocka.

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 26 kwietnia 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 22.03.2005 roku.
5.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2004 rok.
6.Sprawozdanie z realizacji Budżetu Miasta Płocka za 2004 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu przez Prezydenta Miasta,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu budżetowym i opinii oraz wniosków radnych i Komisji stałych,
c) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie uwag i wniosków oraz opinii Komisji Rewizyjnej,
d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2004 rok (druk nr 721),

2)wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka (druk nr 722),

3)wykreślenia nazwy placu z „Wykazu Ulic Miasta Płocka”(druk nr 716),
- załącznik

4)ustalenia nazwy ulicy (druk nr 717),
- załącznik

5)zmiany uchwały w sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej,upowszechniania i ochrony kultury (druk nr 718),

6)ustalenia nazwy ulicy (druk nr 719),
- załącznik

7)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny z tytułu sprzedaży na własność, będących w użytkowaniu wieczystym, części ułamkowych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Płock, związanych z lokalami mieszkalnymi(druk nr 720),

8)wyrażenia opinii dotyczącej „Przebudowy sieci i urządzeń energetycznych związanych z realizacją I odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku, obejmującej projekt przebudowy – rozwiązanie kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN- 110 kV, SN – 15 kV, NN – 0,4 kV oraz kablowych SN-15 kV, NN-0,4 kV”, w związku z jego potencjalnym wpływem na obszar NATURA 2000 - „Dolina Środkowej Wisły”, na odcinku pomiędzy ulicami Wyszogrodzka- Grabówka (druk nr 723),

9)wyrażenia opinii dotyczącej „Przebudowy sieci i urządzeń energetycznych związanych z realizacją II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku, obejmującej projekt przebudowy – rozwiązanie kolizji sieci elektroenergetycznych napowietrznych WN- 220 kV, WN- 110 kV, SN – 15 kV, NN – 0,4 kV oraz kablowych SN-15 kV, NN -0,4 kV”, w związku z jego potencjalnym wpływem na obszar NATURA 2000 - „Dolina Środkowej Wisły”, na odcinku przyczółku mostowego do ul. Dobrzykowskiej oraz w rejonie ul. Dobrzykowskiej (druk nr 724),

10)udzielenia akceptacji dla zmiany sposobu zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym według modelu opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem prywatnym (druk nr 725),

11)uchylenia uchwały Nr 629/XXVIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia zasad refundacji kosztów poniesionych przez podmioty na realizację infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego, zmienionej uchwałą Nr 886/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 r. (druk nr 726),

12) współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w budowie 61 mieszkań w latach 2005-2006 (druk nr 727),

13) zmiany terminu współużytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Płock będących we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy(druk nr 728),

14)zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (druk nr 729),

15)zmiany uchwał:
- Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka,
- Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004-2008, w zakresie ustalenia warunków udzielania obniżek czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach (druk nr 730),

16)założenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, nadania aktu założycielskiego i statutu (druk nr 731)

17)udzielenia pomocy finansowej (druk nr 732),

18)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok (druk nr 733),
- załącznik
- uzupełnienie

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

8.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 19 kwietnia 2005, godzina 08:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 108
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 19 kwietnia 2005, godzina 13:55
  • Historia aktualizacji

  • 19 kwietnia 2005, godzina 13:55 Aktualizacja danych
    19 kwietnia 2005, godzina 13:15 Aktualizacja danych