Uchwała Nr 883/LI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2006 roku
w sprawie : Zmiany Uchwały Nr 844/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Uchwała Nr 883/LI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 stycznia 2006 roku

w sprawie : Zmiany Uchwały Nr 844/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,  Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zmiana z 2003 roku  Dz. U. Nr 80, poz. 717,  Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zmiana z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9 z 2002r.,  poz. 84 zmiana z 2002 roku Dz. U. Nr 200, poz. 1683, zmiana z 2003 roku Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. Nr 188, poz. 1840,  Dz. U. Nr 200, poz. 1953,  Dz. U. Nr 203, poz. 1966, zmiana z 2004 roku Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 281,  poz. 2782, zmiana z 2005 roku Dz. U. Nr 130, poz. 1087, Dz. U. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 167, poz. 1399, Dz. U. Nr 169, poz. 1419, Dz. U. Nr 175, poz. 1462, Dz. U. Nr 179, poz. 1484, Dz. U. Nr 143, poz. 1199 )

RADA MIASTA PŁOCKA  uchwala co następuje:

§  1

W § 2 Uchwały Nr 844/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005r. wprowadza się pkt 4 o treści:

„budynki i grunty zajęte na parkingi wielopoziomowe ogólnodostępne o charakterze wolnostojącym”.

§  2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.

§  3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi   w życie z dniem ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie:  Zmiany Uchwały Nr 844/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005r.  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

Zarówno osiedla mieszkaniowe jak i centrum miasta Płocka cierpią na znaczny brak ogólnodostępnych miejsc parkingowych. Ciasna, śródmiejska zabudowa  i wąskie uliczki osiedlowe są nadmiernie zapełniane parkującymi tam samochodami, doprowadzając do niebezpiecznych, kolizyjnych sytuacji.
Zastosowanie ulgi w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i gruntów zajętych na parkingi wielopoziomowe, zlokalizowane na osiedlach mieszkaniowych i służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców tychże osiedli, powinno zwiększyć zainteresowanie inwestorów tego typu inwestycjami (parkingi) w naszym mieście, z korzyścią dla wszystkich jego mieszkańców. Zwiększona ilość takich inwestycji pozwoli również uporządkować układ komunikacyjny miasta.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 25 stycznia 2006, godzina 10:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 485
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji