UCHWAŁA NR 509/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmiany daty obchodów Dni Historii Płocka w 2013 roku oraz połączenia ich z Jarmarkiem Tumskim

   UCHWAŁA NR 509/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie: zmiany daty obchodów Dni Historii Płocka w 2013 roku oraz połączenia ich z Jarmarkiem Tumskim

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U.  z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 Dz. U. Z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230,  Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r., poz. 567) uchwala się co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na:
1) zmianę daty obchodów Dni Historii Płocka,
2) połączenie, w 2013 roku, obchodów Dni Historii Płocka z Jarmarkiem Tumskim.

2. W 2013 roku: 24, 25 i 26 maja ustala się jako datę obchodów Dni Historii Płocka – Jarmarku Tumskiego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                     Przewodniczący
                      Rady Miasta Płocka
                                                                            
        
                                   Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 02 stycznia 2013, godzina 07:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 172
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji