Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1010/LXII/06
STATUT Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w Płocku – Jednostki Budżetowej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

STATUT
Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego  w Płocku
– Jednostki  Budżetowej


I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy w Płocku – Jednostka Budżetowa, zwany dalej “Ośrodkiem” działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
4. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 37, poz. 331),
5. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674),
6. niniejszego Statutu.

§ 2

Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową.

§ 3

Organem prowadzącym Ośrodek jest Miasto Płock – miasto na prawach powiatu.

§ 4

Siedzibą Ośrodka jest Płock, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 27.


II. Przedmiot i zakres działania.

§ 5

Do działalności podstawowej Ośrodka należy realizacja zadań określonych postanowieniami ustaw wymienionych w § 1 i aktów wykonawczych do tych ustaw.

§ 6

Zadaniem Ośrodka jest zapewnienie dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych,               a także zapewnienie korzystania z przysługujących, na podstawie odrębnych przepisów, świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

§ 7

W ramach Ośrodka działa:
1) placówka interwencyjna,
2) placówka socjalizacyjna z grupą usamodzielniająch się wychowanków.

§ 8

Ośrodek prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Ośrodka Adopcyjno– Opiekuńczego w Płocku i Rodzinnych Domów Dziecka działających na terenie Miasta Płocka.


III.  Administracja.

§ 9

1. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Prezydent Miasta Płocka.
3. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka. 
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora Ośrodka ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor Ośrodka.

§ 10

Dyrektor kieruje Ośrodkiem i odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem, a zwłaszcza za:
1) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
2) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
3) nadzór nad realizacją zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka,
4) sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów planów finansowo-rzeczowych oraz inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań.


IV. Organizacja i zasady działania jednostki.

§ 11

Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka oraz szczegółowy zakres zadań i sprawowanej opieki określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 12

1. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu finansowego.
2. Plan finansowy Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta Płocka.


§ 13

Środki finansowe na działalność Ośrodka pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł finansowania.

§ 14

1. Ośrodek sporządza sprawozdania finansowe i przesyła do właściwego wydziału Urzędu Miasta Płocka nadzorującego działalność Ośrodka pod względem finansowym.
2. Ośrodek sporządza sprawozdania finansowe Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego i Rodzinnych Domów Dziecka i po zatwierdzeniu przez dyrektora danej jednostki przekazuje do właściwego wydziału Urzędu Miasta Płocka nadzorującego działalność jednostek pod względem finansowym. 
3. Kontrolę działalności i kontrolę rozliczeń finansowych Ośrodka z budżetem miasta przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.
4. Nadzór nad działalnością Ośrodka, a w szczególności w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje w imieniu Prezydenta Miasta Płocka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 15

1. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników Ośrodka jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.
2. Limit zatrudnienia pracowników w Ośrodku w przeliczeniu na etaty ustala Prezydent Miasta Płocka.
3. Zmiana stanu zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka.

§ 16

Zbywanie i nabywanie środków trwałych jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych.


V. Postanowienia końcowe.

§ 17

Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność jednoosobowo za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

§ 18

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonane przez Radę Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 07:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 755
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji