UCHWAŁA NR 827/LVIII/10 z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA  Nr 827/LVIII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 26 października 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na roboty i czynności na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka, obejmujące:
1) naprawy i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej,
2) likwidację zalewisk wodnych po ekstremalnych opadach deszczu,
3) konserwację przepompowni wód deszczowych,
4) naprawy punktów oświetleniowych na terenach oczyszczalni wód deszczowych,
na okres przekraczający rok budżetowy oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości 1.098.000,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100) złotych, z czego:
   a) w roku 2010 –    97.600,00 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset 00/100) złotych,
   b) w roku 2011 – 500.200,00 (pięćset tysięcy dwieście 00/100) złotych,
   c) w roku 2012 – 500.200,00 (pięćset tysięcy dwieście 00/100) złotych.

§ 2
Źródło finansowania: Budżety Miasta Płocka na lata 2010, 2011 i 2012:
dział 900, rozdział 90001, § 4270, zadanie budżetowe nr 01/WGK.I/G.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Tomasz   Korga  

 


U Z A S A D N I E N I E

Konieczne jest zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umowy na roboty i czynności na sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka, obejmujące:
1) naprawy i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej,
2) likwidację zalewisk wodnych po ekstremalnych opadach deszczu,
3) konserwację przepompowni wód deszczowych,
4) naprawy punktów oświetleniowych na terenach oczyszczalni wód deszczowych,
na czas określony od daty podpisania umowy w 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., ponieważ środki finansowe zaangażowane w umowach zawartych w trybie przetargu nieograniczonego (wraz z robotami uzupełniającymi do 50% kwoty umownej) oraz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000,00 euro na ww. zakres w 2010 r. zostały w całości wydatkowane z uwagi na liczne awarie występujące po ulewnych opadach deszczu. Zawarcie umowy na okres ponad dwuletni usprawni prowadzenie prac ze względu na lepszą znajomość lokalizacji, konstrukcji, stanu technicznego ww. urządzeń poddawanych naprawom, remontom i konserwacji, a także wpłynie pozytywnie na jakość wykonywanych usług z uwagi na poznanie specyfiki eksploatacji przedmiotowych urządzeń.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w/w umowy określającej wysokość środków zaangażowanych w poszczególnych latach. Łączna wartość planowanego zaangażowania środków budżetowych wynosi – 1.098.000,00 zł ( w roku 2010 – 97.600,00 zł, w roku 2011 – 500.200,00 zł, w roku 2011 – 500.200,00 zł). Powyższe kwoty wynikają z przeprowadzonej analizy dotychczas poniesionych wydatków w przedmiotowym zakresie.
Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 27 października 2010, godzina 13:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 759
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 27 października 2010, godzina 13:38
  • Historia aktualizacji

  • 27 października 2010, godzina 13:38 Aktualizacja danych