UCHWAŁA NR 129/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04


UCHWAŁA NR 129/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r.  w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego  na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałą Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego  na terenie Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 40 ust. 3,8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. Z 2007r. Nr 19 poz.115 ze zm.) – Rada Miasta postanawia:

§1
W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie miasta Płocka zmienionym uchwałą Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku, w tabeli pod liczbą porządkową (l.p.) 3, pod wierszem „- obiekt budowlany (za 1m2 rzutu poziomego obiektu x 1dzień) dopisuje się wiersz „- reklamy w gablotach reklamowych zintegrowanych z wiatą przystankową” ze stawkami opłat za 1m2 powierzchni reklamy x1 dzień:

drogi krajowe – 0,01,

drogi wojewódzkie – 0,01,

drogi powiatowe – 0,01,

drogi gminne i wewnętrzne - 0,01.

Wyraz „-reklama” w tabeli pod liczbą porządkową (l.p.) 3, zastępuje się wyrazami „pozostałe reklamy”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 4
Uchwała podlega także ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz doręczeniu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.


Przewodnicząca  
 Rady Miasta Płocka
Elżbieta Gapińska


Uzasadnienie


 W związku ze złym stanem 116 wiat przystankowych dla pasażerów autobusów komunikacji miejskiej w Płocku, konieczne jest podjęcie działań związanych ze zmianą ich zagospodarowania. Uchwalenie preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia reklam w gablotach reklamowych zintegrowanych z wiatami przystankowymi podyktowane jest stworzeniem możliwości dla podmiotów, które po zakończeniu negocjacji, w ramach umowy z Gminą Płock zajmą się zagospodarowaniem i utrzymaniem wiat przystankowych komunikacji miejskiej.
 Analogiczne rozwiązanie z sukcesem zostało wdrożone np. w Warszawie.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 704
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji