UCHWAŁA NR 109/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
zmieniającą uchwałę nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

UCHWAŁA NR 109/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

        

zmieniającą uchwałę nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6c ust. 1-3 i art. 6d ust. 2 ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala,  co następuje:

 

§ 1

1. W tytule uchwały nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych po wyrazie „zamieszkałych” dodaje się wyrazy „i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”.

2. Po zmianie, o której mowa w ust. 1, tytuł uchwały brzmi: „o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

 

§ 2

1. W uchwale o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wprowadza się zmiany w § 1, który otrzymuje brzmienie:

„ §1

1. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dokonuje się podziału obszaru Gminy-Miasto Płock na cztery sektory:

1) sektor I obejmuje osiedla:

a) Podolszyce Południe,

b) Podolszyce Północ,

c) Zielony Jar,

d) Imielnica,

e) Borowiczki;

2) sektor II obejmuje osiedla:

       a) Wyszogrodzka,

       b) Międzytorze,

       c) Kolegialna,

       d) Radziwie,

       e) Góry,

       f) Ciechomice,

       g) Pradolina Wisły;

3) sektor III obejmuje osiedla:

   a) Dworcowa,

   b) Kochanowskiego,

   c) Tysiąclecia,

   d) Łukasiewicza,

   e) Trzepowo;

4) Sektor IV obejmuje osiedla:

     a) Stare Miasto,

     b) Dobrzyńska,

     c) Skarpa,

     d) Winiary,

   e) teren przemysłowy.

2. Wykaz ulic przynależnych do poszczególnych osiedli zgodny jest z właściwą uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie zatwierdzenia statutów Osiedli Miasta Płocka.

3. Graficzny podział obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory ilustruje mapa załączona do uchwały.

4. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położone w granicach osiedli wymienionych w ust. 1, należą do odpowiednich sektorów.

5. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są organizowane przez przedsiębiorstwa wyłonione w drodze przetargu w miejscach uzgodnionych z Gminą-Miasto Płock”.

§ 3

Graficzny podział obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory, po zmianach wprowadzonych  niniejszą uchwałą, ilustruje mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 510
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji