Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 492/XXVI/04
AKT PRZEKSZTAŁCENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Płock, dnia 25 maja 2004 roku 

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 492/XXVI/04
z dnia 25 maja 2004 roku

AKT  PRZEKSZTAŁCENIA  SZKOŁY  PUBLICZNEJ

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214,  poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568/ art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113,  poz. 984,  Nr  153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162,  poz. 1568/, art.5 ust. 5a, art. 9 ust. 1  pkt 3 lit. f) oraz art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz.496,  z 1997 r. Nr  28,  poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126,  z 2000 r. Nr 12,  poz. 136,  Nr 19,  poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104,  Nr 120,  poz. 1268, Nr 122,  poz. 1320, z 2001 r. Nr 111,  poz. 1194 i  Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,  Nr 141, poz. 1185 i  Nr 200, poz. 1683  oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 128, Nr 128,  poz. 1176, Nr 137, poz.1304 i Nr 203, poz. 1966/ oraz art. 2c ust.4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U.  z 1999 r. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12,  poz.136,  Nr 104,  poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312  oraz  z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 i Nr 147, poz. 1644/ z dniem 1 września 2004 r.  

przekształca się

szkoły ponadpodstawowe na podbudowie programowej trzyletniej szkoły zasadniczej o nazwach Liceum Handlowe dla Dorosłych oraz Technikum Zawodowe dla Pracujących  - w szkołę ponadgimnazjalną o nazwie


Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku
Al. Piłsudskiego 6.

Szkoła wchodzi w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku, Al. Piłsudskiego 6.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 734
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji