Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 490/XXVI/04
STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO NR 3 w PŁOCKU

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 490/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku        

 

 


STATUT

TECHNIKUM  UZUPEŁNIAJĄCEGO  NR 3

w  PŁOCKU

 

 

 

Rozdział   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1.Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Technicznych - ZB w Płocku
     Technikum Uzupełniające Nr 3.
2.Technikum Uzupełniające Nr 1 /dalej zwane Technikum lub Szkołą/ z dniem jego utworzenia włączone zostaje do Zespołu Szkół Technicznych - ZB w Płocku /zwanego dalej Zespołem/ z siedzibą przy al. Kilińskiego 4.
3.Organem prowadzącym Technikum jest Powiat miasto Płock.
4.Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty .
5.Szkoła kształci absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w zawodzie :
a)technik mechanik.
Czas nauki i plany nauczania dla zawodu określają stosowne przepisy prawa oświatowego.
6.W porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty i powiatowej rady zatrudnienia, dyrektor Technikum może dokonywać zmian zawodów, w których  - zgodnie z klasyfikacją zawodów  szkolnictwa zawodowego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu, kształci Szkoła.
7.Szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.


§ 2

Technikum jest placówką publiczną w rozumieniu art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późń. zm./:
1)zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2)przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4)przestrzega ustalonych przez MENiS zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

 

Rozdział  II

CELE  I  ZADANIA  TECHNIKUM

§ 3

1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./, przepisami prawa wydanymi na jej podstawie oraz uwzględnia program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom, w szczególności:
1)naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się  w mowie i piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
2)poznawanie wymaganych pojęć  i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu,
3)dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania treści,
4)rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,
5)rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
6)traktowania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
7)poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
8)poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.

3.Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1)planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,
2)skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do wystąpień publicznych,
3)efektywnego współdziałania w zespole , budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych  i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
4)rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
5)poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
6)odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
7)rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
8)przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

4.Nauczyciele  w swojej pracy wychowawczej wspierają rodziców w realizacji ich zadań wychowawczych  i tworzą w szkole środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi osobowemu i społecznemu uczniów, wspierając przy tym:
1)rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
2)poczucie użyteczności całej edukacji w szkole ponadgimnazjalnej,
3)dążenia do dobra, odpowiedzialności i wolności  w ich wymiarach indywidualnym i społecznym,
4)poszukiwanie, odkrywanie  i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i odnalezienia własnego miejsca w świecie, przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
5)dążenie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
6)kształtowania postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

§ 4

Podstawowymi dokumentami pracy dydaktyczno – wychowawczej Technikum są:
1)Szkolny Zestaw Programów nauczania obejmujący całość podstawy programowej zajęć edukacyjnych w cyklu nauczania,
2)Szkolny Program Wychowawczy  i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów,
3)Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania określający szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
uchwalone decyzją Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 5

Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

     
§ 6

1.Technikum sprawuje opiekę pedagogiczną oraz zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych na terenie oraz poza terenem Szkoły.
2.W zakresie realizacji zadań dotyczących organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej Szkoła ustala formy współpracy z rodzicami /opiekunami prawnymi/, nauczycielami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom.
3.Formy tej pomocy jak i opieki, wsparcia i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji, rodzinnej, materialnej i losowej, dostosowuje się do wieku uczniów i możliwości Szkoły.

 


Rozdział  III

ORGANY  TECHNIKUM,
ICH  KOMPETENCJE  I  ZASADY  WSPÓŁDZIAŁANIA

§  7

Organami Technikum są :
1.Dyrektor Technikum
2.Rada Pedagogiczna
3.Samorząd Uczniowski
4.Rada Rodziców.

§  8

1.Dyrektor Technikum w szczególności :
a)kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b)planuje i sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
c)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
d)wstrzymuje wykonanie uchwał organów Szkoły, podjętych niezgodnie z przepisami prawa i niezwłocznie informuje o tym organ prowadzący Technikum  i organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
e)zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji celów i zadań szkoły w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności  i wychowania,
f)opracowuje i przedstawia projekt planu finansowego szkoły do zaopiniowania radzie pedagogicznej, dysponuje środkami  w nim określonymi i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
g)współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
h)realizuje zarządzenia, zalecenia i wnioski organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
i)wydaje decyzje administracyjne  w sprawach określonych odrębnymi przepisami oraz akty prawa wewnętrznego,
j)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.Dyrektor Technikum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

W szczególności decyduje w sprawach:
a)zatrudniania  i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników oraz prowadzenia ich spraw osobowych,
b)przyznawania nagród oraz udzielania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
c)występowania z wnioskami po zasięgnięciu Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
3.Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.Zapewnia odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.Dyrektor Technikum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Szkole.

§  9

1. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej, kieruje jej pracą, a przede wszystkim:
a)przedstawia Radzie Pedagogicznej przynajmniej 1 raz w semestrze, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz sprawozdania i informacje o działalności Technikum,
b)zapewnia odpowiednią organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz optymalne warunki pracy dla nauczycieli i uczniów,
c)odpowiada za przygotowanie planów pracy Szkoły i przedstawia je do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
d)przedstawia organowi prowadzącemu Technikum arkusz organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny oraz aneksy do arkusza,
e)w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną przydziela nauczycielom zgodnie z ich kwalifikacjami  i obowiązującymi przepisami obowiązkowe i dodatkowe zajęcia dydaktyczne i wychowawcze,
f)przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia  wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
g)zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w doskonaleniu zawodowym,
h)na bieżąco zapoznaje Radę Pedagogiczną z aktualnie obowiązującymi aktami prawa oświatowego,
i)inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie podnoszenia jakości pracy Szkoły.
2.Dyrektor Technikum zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach, a także umożliwia porozumiewanie się w tych sprawach.

§ 10

1.Rada Pedagogiczna Technikum jest organem kolegialnym, realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Technikum.
4.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
5.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych, oraz w  miarę bieżących potrzeb.
6.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
7.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej. Jest odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady .
8.Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.


§ 11

1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :
a)zatwierdzanie planów pracy Technikum,
b)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c)uchwalanie Regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców,
d)zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
e)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów za rażące naruszanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Statutu Technikum,
f)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
g)uchwalenie regulaminu własnej działalności.

2.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a)organizację pracy Technikum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b)projekt planu finansowego Szkoły,
c)wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d)propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

§ 12

1.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.
2.W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 13

1.W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Technikum.
3.Samorząd działa na podstawie opracowanego regulaminu. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Technikum.


§ 14

1.Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Technikum wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych spraw uczniów takich jak :
a)prawo do zapoznania się ze: szkolnym programem nauczania oraz Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
b)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
c)prawo do organizowania działalności oświatowej, kulturalnej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem ,
d)prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu .
2.Samorząd Uczniowski może uczestniczyć  w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które bezpośrednio dotyczą problemów uczniów.

§ 15

1.Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców /opiekunów prawnych/ uczniów.
2.Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Technikum.
3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Technikum.
4.Rada podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.
5.Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Technikum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.
6.W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
7.Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności.

§ 16

1. Rodzice mają prawo do:
a)poznania zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły oraz dokumentów zewnątrz i wewnątrzszkolnych, w oparciu o które pracuje Szkoła,
b)zapoznania się z Regulaminem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
c)opiniowania programu wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły,
d)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat postępów i przyczyn trudności w nauce swojego dziecka,
e)stałych spotkań z nauczycielami w sprawach wychowania i nauczania, ich częstotliwość ustalają rodzice wraz z wychowawcami, nie rzadziej jednak niż 2 razy w semestrze.


§ 17

1.Każdy z organów Technikum ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Statucie Technikum i własnym regulaminie, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem i obowiązującymi przepisami prawa.
2.Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.


§ 18

1.Wszelkie spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor Technikum.
2.Jeżeli stroną sporu jest dyrektor szkoły, wówczas organem właściwym do jego rozstrzygnięcia, na pisemny wniosek jednej ze stron, jest organ prowadzący.
3. Rozstrzygnięcia Dyrektora i organu prowadzącego są ostateczne.

§ 19

Z dniem włączenia Technikum Uzupełniającego Nr 3 do Zespołu Szkół Technicznych - ZB w Płocku, kompetencje organów Technikum przejmują odpowiednio:
1)Dyrektor ZST - ZB,
2)Rada Pedagogiczna ZST - ZB,
3)Samorząd Uczniowski ZST - ZB,
4)Rada Rodziców ZST -ZB.


Rozdział  IV

ORGANIZACJA  TECHNIKUM

§  20

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki  w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy Technikum stanowiący część składową arkusza organizacyjnego Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania ustalonego na podstawie planu nauczania  i planu finansowego Technikum.
2.Arkusz organizacyjny Technikum opracowuje Dyrektor Zespołu do 30 kwietnia każdego roku, a organ prowadzący szkołę zatwierdza do dnia 30 maja danego roku.
3.W arkuszu organizacyjnym Technikum Dyrektor Zespołu zamieszcza w szczególności informacje o:
a)ogólnej liczbie zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
b)liczbie klas.
4.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Technikum, Dyrektor Zespołu z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
5.Organizacja zajęć określona w tygodniowym rozkładzie zajęć edukacyjnych, o którym mowa w ust. 4 opiniowana jest przez Radę Pedagogiczną.
6.Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych powinien być ustalany w miarę możliwości, z uwzględnieniem:
a)równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
b)różnorodności zajęć w każdym dniu,
c)niełączenia w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

§ 21

1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.Na ich podstawie Dyrektor Zespołu przygotowuje wewnętrzną organizację placówki, która powinna  być podana uczniom do wiadomości przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

§ 22

1.Podstawową jednostką organizacyjną Technikum jest oddział.
2.Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych  i  programowo wyższych określa Dyrektor Zespołu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
3.Liczba uczniów w oddziale w pierwszym roku nauki powinna wynosić co najmniej 30.
4.Wszelkie odstępstwa od ww. liczby wymagają uzgodnień z organem prowadzącym szkołę.
5.Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego mogą odbywać się w systemie klasowo-lekcyjnym lub mogą być realizowane w jednostkach modułowych.
6.Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych a także w jednostkach modułowych. Poszczególne zajęcia mogą także odbywać się na terenie innych jednostek organizacyjnych /np. szkół wyższych, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców/ na podstawie umowy zawartej pomiędzy Technikum a daną jednostką.
7.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszczalny jest także inny, ale nie dłuższy niż 60 minutowy, wymiar prowadzenia zajęć edukacyjnych przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć.

§ 23

1.Cele statutowe Szkoła realizuje w oparciu o bazę techniczno – dydaktyczną /klasopracownie, pracownie przedmiotów zawodowych, bibliotekę, świetlicę, zaplecze sportowe i socjalne, pomieszczenia administracyjno – gospodarcze a także Internat/  Zespołu Szkół Technicznych - ZB w Płocku.

 

Rozdział   V

NAUCZYCIELE  I  INNI PRACOWNICY TECHNIKUM


§ 24

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników nie będących nauczycielami określają odrębne przepisy.


§ 25

1.Obowiązkiem nauczyciela jest:
a)odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w tym pełna realizacja programów nauczania,
b)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas obowiązkowych szkolnych i innych zajęć,
c)dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkoły,
d)bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczących się,
e)udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych ,
f)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
g)realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Technikum, a także doraźnie przydzielonych przez Dyrektora,
h)przestrzeganie prawa oświatowego,
i)prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, kształcenia i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Nauczyciel powinien indywidualnie podchodzić do spraw każdego ucznia. Ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących jego spraw osobistych i rodzinnych.

§ 26

Nauczyciel ma prawo do:

a)dobrze zorganizowanego procesu kształcenia i pracy zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b)wpływania na życie Szkoły przez działalność w Radzie Pedagogicznej, zespołach przedmiotowych, zrzeszania się w organizacjach związkowych działających na terenie Szkoły,
c)pomocy ze strony dyrekcji i rady pedagogicznej w przypadku trudności w pracy,
d)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
e)ochrony i poszanowania godności osobistej,
f)rzetelnej oceny pracy przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g)nagród i odznaczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
h)korzystania z funduszu socjalnego zgodnie z zasadami regulaminu ustalonego  w szkole.

§ 27


1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie programów nauczania dla danego oddziału oraz jego  modyfikowanie w miarę potrzeb, a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania oraz wymiany informacji.
2.W zależności od potrzeb nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne problemowo – zadaniowe.


§ 28


1.Dyrektor Technikum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2.Dla zapewnienia ciągłości  i skuteczności pracy wskazane jest, aby wychowawca pracował z danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3.Do zadań wychowawcy należy przede wszystkim:
a)organizowanie pracy zespołu,
b)czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów prawa szkolnego,
c)poznawanie osobowości uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań a także warunków rodzinnych,
d)koordynowanie wszystkich prac związanych z przebiegiem procesu pedagogicznego w oddziale,
e)zapoznanie uczniów z aktualnym rozporządzeniem ministerialnym w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych a także z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 

Rozdział   VI

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  UCZNIA

§ 29

1.Uczeń ma prawo do:
a)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b)warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
c)ochrony i poszanowania godności osobistej,
d)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie pedagogicznym ,
e)swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
f)poznania regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
g)sprawiedliwej, jawnej i  obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
h)korzystania z: pomieszczeń i sprzętu szkolnego, pomocy naukowych i księgozbioru biblioteki Zespołu,
i)wpływania  na życie szkoły poprzez działalność samorządową,
j)uzyskiwania pomocy psychologiczno – pedagogicznej .

 

§ 30

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym statucie , a zwłaszcza dotyczących :
a)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach,
b)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c)przestrzegania zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,
d)dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

§ 31

1.Za dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły oraz nienaganną postawę w szkole stosuje się następujące rodzaje nagród :
a)wyróżnienie – pochwała wychowawcy klasy,
b)wyróżnienie – pochwała dyrektora szkoły,
c)list pochwalny do rodziców lub ich zakładu pracy,
d)nagroda w formie upominku Rady Rodziców,
e)nagroda pieniężna.
2.Dopuszcza się inne rodzaje nagród.
3.Szczegółowe zasady nagradzania uczniów określa regulamin szkoły.

§ 32

1.W przypadku nie przestrzegania obowiązków ucznia zawartych w niniejszym statucie stosuje się następujące rodzaje kar :
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły,
c) zawieszenia prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
d) przeniesienie do równoległej klasy lub do innej szkoły,
e)skreślenie z listy uczniów, zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
2.Dopuszcza się inne rodzaje kar.
3.Sposób karania ucznia dostosowuje się do rodzaju popełnionego wykroczenia.
4. Szczegółowe zasady karania uczniów określa regulamin szkoły.
5.Od kary udzielonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora, natomiast od kary udzielonej przez Dyrektora służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Obowiązuje pisemna forma odwołania.
6.Organy odwoławcze mają 14 dni od wpłynięcia odwołania  na jego rozpatrzenie.  Ich rozstrzygnięcia są ostateczne.

Rozdział   VII

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 33

1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 35

1.Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego organ prowadzący szkołę może jej nadać imię.
2.Technikum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 10:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 736
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji