UCHWAŁA Nr 92/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA Nr 92/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystępowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Płock do projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) w związku z  art. 5 ust.1 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832) oraz art. 4 ust.1 pkt.12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966; z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 225, poz.1635) w związku z art. 5 ust 2, 5 i 5a  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty   (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532 i Nr 227, poz.1658), Rada Miasta Płocka uchwala co następuje :
              
§1
Wyraża się  zgodę na:

1) ubieganie się przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze prowadzone przez Gminę Płock  o środki finansowe przewidziane dla projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w latach szkolnych 2006/07,  2007/08, 2008/09
2) zawieranie umów na realizację ww. projektów pomiędzy Gminą Płock a instytucjami  finansującymi – beneficjentami pośrednimi.
3) przyjmowanie środków finansowych  od beneficjentów pośrednich na realizację szkolnych programów w ramach ww. projektów.

§2
Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawierania umów i przyjmowania środków finansowych, oraz  do podejmowania działań wynikających z § 1 uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Szkoły i placówki oświatowo - wychowawcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płock, ubiegają się o przystąpienie i środki finansowe na realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Środki finansowe na realizację programów obejmują; m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację, pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań, podniesienie jakości kształcenia i wzmocnienie wymiaru europejskiego w edukacji szkolnej, promowanie międzynarodowej współpracy szkół i międzynarodowych form doskonalenia rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej, promowanie nauki języków obcych.
Obowiązkiem organu prowadzącego jest potwierdzenie statusu placówki oświatowo - wychowawczej (Beneficjenta programu), wydzielenie rachunku bankowego i podpisanie umowy na realizację projektów pomiędzy Gminą Płock a instytucjami finansującymi.
Instytucje wdrażające i finansujące projekty ogłaszają  konkursy w różnych okresach z bardzo krótkim terminem złożenia wniosku przez placówkę oświatowo - wychowawczą, a tylko kompletne wnioski aplikacyjne są rozpatrywane przez komisje. Bardzo często powyższe terminy kolidują z harmonogramem pracy Rady Miasta Płocka i jej Komisji.
Podjęcie stosownej uchwały umożliwi szkołom i placówkom oświatowym przystępowanie do konkursów i pozyskiwanie środków unijnych.
Podjęcie niniejszej uchwały należy do kompetencji rady gminy i jest realizacją wymogu ustawowego.

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 09:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 276
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji