UCHWAŁA NR 515/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 515/XXX/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r,. poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)
Rada Miasta Płocka
uchwala, co następuje:

§ 1
1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych raz w miesiącu, bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.
3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r.
§ 2
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3
Opłatę uiszczać się będzie gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2013r.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


        Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 02 stycznia 2013, godzina 08:03)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 650
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji