UCHWAŁA NR 123/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie: przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


UCHWAŁA NR 123/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875, Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz. 1394, Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804, Dz. U. z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 210 z dnia 15 grudnia 2010 r. poz. 6905) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Przyznaje się dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2011 rok, dział 921, rozdział 92120, § 2720, zadanie 02/WUSI/G.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 § 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. 

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca    
 Rady Miasta Płocka 

Elżbieta Gapińska  


Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami udzielania dotacji określonymi w Uchwale Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28.09.2010 r. w terminie od 2 do 31 stycznia 2011 r. wpłynęło 36 wniosków o udzielenie dotacji.
Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 90/11 zmienionym Zarządzeniem Nr 137/11 w dniach od 9 lutego do 24 marca 2011 roku dokonała sprawdzenia złożonych wniosków w oparciu o ocenę dopuszczalności i ocenę poprawności.
W ramach oceny dopuszczalności 1 wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak spełnienia łącznie kryteriów określonych w §2 pkt 1 Uchwały Nr 817/LVII/10 i nie podlegał dalszej ocenie. 
W ramach oceny poprawności Komisja stwierdziła błędy i braki w 25 wnioskach, o czym wnioskodawcy zostali poinformowani. 24 wnioski zostały zgodnie §6 pkt 6 Uchwały Nr 817/LVII/10 poprawione i uzupełnione w przyjętym terminie 7 dni.   1 wniosek został wycofany.

Wykaz proponowanych do przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zakresy prac na wykonanie których proponuje się przyznanie dotacji ustalone zostały w oparciu o sprawdzone i zatwierdzone kosztorysy przedłożone przez wnioskodawców. Całkowite koszty kwalifikowane do poniesienia na ich wykonanie szacuje się na kwotę 2.231.014,50 zł. 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 688
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji