UCHWAŁA NR 344/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
w sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącą organem założycielskim dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

UCHWAŁA NR 344/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

 
w sprawie: utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącą organem założycielskim dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568) oraz art. 9 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. nr 9 poz. 43, nr 1106 poz. 679, nr 121 poz. 770, z 1998r. nr 106 poz. 668 i z 2002r. nr 113 poz.984 i z 2003 r. nr 96 poz.874, nr 199 poz. 1937) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718, z 2001r. Nr 46 poz. 499, z 2002r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984 i z 2003r. Nr 65 poz. 595) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku w celu utworzenia jednego lub więcej niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 2

Gmina Płock obejmie 100% udziałów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§  5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w sposób podany w § 4.

 


 Przewodniczący
 Rady Miasta Płocka


 Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 11:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 189
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji