UCHWAŁA NR 232/XVI/2011 z dnia 25 października 2011
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania


UCHWAŁA NR 232/XVI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku


w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128;   Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r.  Nr 25, poz. 150; z 2008r. Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958; Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz. 1227; Nr 223, poz. 1464; Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz. 106; Nr 79, poz. 666; Nr 130, poz. 1070; Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21, poz. 104; Nr 28, poz. 145; Nr 40, poz. 227; Nr 76, poz. 489; Nr 119, poz. 804; Nr 152, poz. 1018 i 1019; Nr 182, poz. 1228; Nr 229, poz. 1498; Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011r. Nr 32, poz. 159; Nr 63, poz. 322; Nr 94, poz. 551; Nr 99 poz. 569), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1.Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej może polegać na udzielaniu z budżetu Miasta Płock dotacji celowych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), na dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi.
2.Zasady, tryb postępowania udzielania dotacji oraz sposób rozliczenia określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Środki pieniężne przeznaczone na dotacje określone są na dany rok w uchwale budżetowej, a do czasu jej uchwalenia - w projekcie uchwały budżetowej.
§ 3
Prezydent Miasta Płocka określi wzory: wniosków, umów i protokołów odbioru, które obowiązywać będą podmioty ubiegające się o dotację celową.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                 Wiceprzewodniczący
                          Rady Miasta Płocka


                   Artur Jaroszewski

 

 

Załącznik do uchwały
nr 232/XVI/2011 Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2011 roku

Zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej

I. Zasady udzielania dotacji celowej
§ 1
1. O dotację celową mogą ubiegać się:
 1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  a) osoby fizyczne,
  b) wspólnoty mieszkaniowe,
  c) osoby prawne,
  d) przedsiębiorcy;
 2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi.
2. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, a w szczególności do jej udzielenia stosuje się przepisy:
1)rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE seria L z 2006r. Nr 379, poz. 5),
2)rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu (WE) w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE seria L z 2007r. s 35).

§ 2
1. Dotacje celowe będą udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie określonym w art. 400a ust.1  pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, w szczególności:
a)przedsięwzięć związanych z ochroną wód,
b)wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
c)przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
d)przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,
e)wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych zużycia wody i ciepła,
f)wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
g)prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy (zadanie powiatów),
h)przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,
i)wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
j)przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
k)edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju,
l)innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.
2. Podmioty wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i b mogą uzyskać dotację celową wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących ochrony powietrza, polegających na:  
  a) budowie przyłączy do miejskiej sieci c.o.,
 b) budowie kolektorów słonecznych i innych urządzeń wykorzystujących energię ze   źródeł odnawialnych,
 c) wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze.
3.Dotacja celowa, o której mowa  w ust. 2 nie dotyczy instalacji w budynkach mieszkalnych oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2005r.
4.Dotację mogą uzyskać wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)terminowo wywiązują się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska – dotyczy wnioskodawców podlegających takiemu obowiązkowi,
2)terminowo wywiązują się ze zobowiązań finansowych w stosunku do Gminy Miasto Płock,
3)w przypadku zadań inwestycyjnych posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której zamierzają realizować przedmiotowe przedsięwzięcie.
 
§ 3
1. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Miasta.
2. Wysokość udzielonej dotacji celowej w danym roku budżetowym może wynieść:
 1)  dla inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2:
a)w budynkach indywidualnych do 50% poniesionych kosztów inwestycji, jednak   nie więcej niż 5.000 zł,
b)w budynkach wielorodzinnych do 50% poniesionych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 10.000 zł;
 2) dla zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej realizowanych przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c, d oraz pkt 2, nie więcej niż               3.000 zł.
3. Wnioskodawcy, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, dostawców lub wykonawców dokonują w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone.
5.Z dotacji mogą być pokryte koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy o dofinansowanie jeżeli zostały one poniesione po złożeniu wniosku.

II. Kryteria wyboru inwestycji lub zadania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji
§ 4
1.Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej na zadania określone w § 2            ust. 1 składają pisemne wnioski.
2.Wniosek o przyznanie dotacji celowej powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotacje celową, w tym:
a) imię, nazwisko albo nazwę,
b) adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d) formę prawną;
2) określenie zadania będącego przedmiotem dotacji celowej, w tym:
a) nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji,
b) termin realizacji,
c) miejsce realizacji,
d) kalkulację przewidywanych całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia,
e) wysokość oczekiwanej dotacji celowej z budżetu Miasta z określeniem jej przeznaczenia; w przypadku dotacji na część inwestycji, podział na zadania cząstkowe z wyszczególnieniem zadań finansowanych z budżetu Miasta,
f) informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł.
3.W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc de minimis, o której mowa w § 1 ust. 2, do wniosku należy załączyć informacje dotyczące wnioskodawcy:
a) nazwę i szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji,
b) termin jej realizacji,
c) identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e) formę prawną,
f) wielkość,
g) klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.),
h) datę utworzenia,
i) sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
j) prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis,
k) pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
4.Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
5.Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie obowiązany jest przedłożyć udzielającemu pomocy informacje dotyczące:
a) wnioskodawcy, w tym:
    - imię i nazwisko albo firmę,
    - miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres,
    - rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc;
b) otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielana pomoc de minimis w rolnictwie, w tym:
    - wielkość i przeznaczenie pomocy publicznej,
    - dzień udzielenia pomocy publicznej,
    - podstawę prawną udzielenie pomocy publicznej,
    - formę, w jakiej pomoc publiczna została udzielona. 
6.Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku o udzielenie pomocy wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
7.Podmiot ubiegający się o dotację celową jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonych w niej trybów, terminów i zasad.
8.Wnioski o dotację celową składa się Prezydentowi Miasta Płocka.
9.Rozpatrywanie wniosków następuje według daty ich wpływu i kompletności, w miarę posiadanych środków finansowych, z uwzględnieniem kryteriów określonych w § 5.
10.W przypadku niekompletnych wniosków i nieuzupełnienia ich w terminie 14 dni, od daty doręczenie wnioskodawcy wezwania do uzupełnienia, Prezydent odstępuje od dalszych prac przy wniosku, o czym powiadamia wnioskodawcę. Ponowne ubieganie się o dofinansowanie wymaga złożenia kompletnego wniosku.

§ 5
1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje Prezydent Miasta Płocka biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) spełnienie warunków formalnych wniosku,
b) znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę Miasto Płock celów publicznych, w szczególności realizację uchwalonych przez Radę Miasta Płocka Programów i Planów dotyczących ochrony środowiska,
c) zakładany efekt ekologiczny,
d) celowość i efektywność wykorzystania środków publicznych,
e) analizę i ocenę poprzednich przedsięwzięć danego podmiotu, zwłaszcza uzyskanych efektów, spełnienia celów, rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków publicznych.
2. Wysokość dotacji każdorazowo określa Prezydent Miasta Płocka.

§ 6
1.Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku i pozytywnej decyzji, o której mowa w § 5 ust. 2.
2.Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy.
3.Wypłata dotacji następuje na podstawie przedłożonych przez Wnioskodawcę dokumentów wymaganych z zapisami zawartej umowy.
4.W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej powinna określać w szczególności:
a)szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,
b)wysokość udzielonej dotacji,
c)termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,
d)termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
e)termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania,
f)tryb kontroli wykonania zadania.
5. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku:
a)wykorzystywania przyznanej dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem,
b)nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c)jeżeli Dotowany przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego umowa,
d)jeżeli Dotowany odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez dotującego nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Rozwiązując umowę, Dotujący określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 5, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu Miasta, termin jej zwrotu nie dłużej niż 15 dni oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.
7. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartą umową, w sposób umożliwiający przeprowadzenie przez Dotującego kontroli wykorzystania dotacji pod względem rzeczowym i finansowym.
8. Prezydent Miasta Płocka sprawuje kontrolę poprzez osoby lub podmioty przez niego upoważnione.
9. Osoby i podmioty upoważnione do kontroli są uprawnione do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji, w szczególności poprzez:
a)żądanie złożenia wyjaśnień, dokumentów i sprawozdań,
b)sprawdzenia sposobu wykonania inwestycji.


III. Sposób rozliczenia dotacji
§ 7
1.Dotacja udzielona ze środków budżetu Miasta Płocka podlega rozliczeniu.
2.Rozliczenie realizacji zadania wnioskodawca składa Prezydentowi Miasta Płocka, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia działań.
3.W przepadku realizacji zadania w miesiącu grudniu rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić nie później niż do 15 grudnia danego roku.
4.Podstawą rozliczenia dotacji będą udokumentowane koszty zadania w postaci kserokopii faktur lub rachunków (oryginał do wglądu). W celu rozliczenia przedsięwzięcia Gmina Miasto Płock zastrzega sobie także prawo dokonania kontroli faktycznego wykonania zadania.
5.Szczegółowy tryb rozliczenia dostosowany do charakteru zadania określony zostanie w umowie dotacji celowej.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

W dniu 1 stycznia 2010r. weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) zgodnie z którą zlikwidowane zostały gminne i powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska stały się środkami budżetów odpowiednio gmin i powiatów. Spowodowało to ograniczenie stron (np. osób fizycznych, stowarzyszeń, parafii, itd.), które mogłyby korzystać z tych środków.

W dniu 21 grudnia 2010r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), wprowadzająca dodatkowe zapisy, dzięki którym gmina może finansować lub dofinansować zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wymienione w art.403 ust.1 i 2 tej ustawy na rzecz określonych w ustawie podmiotów, w tym osób fizycznych. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji: podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie zawartej umowy.
W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi w szczególności art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji. Do spraw tych w szczególności należy, zgodnie z art. 403 ust.5 powołanej wyżej ustawy - Prawo ochrony środowiska, określanie w drodze uchwały zasad udzielania dotacji celowej, o której mowa w art.403 ust. 4 tej ustawy, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

W związku z powyższym, w celu wypełnienia obowiązku nałożonego ustawą i jednocześnie umożliwienia otrzymywania dotacji np.: stowarzyszeniom lub organizacjom pozarządowym i innym wnioskodawcom oraz rozpoczęcie realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji w Płocku”, niezbędne jest przyjęcie tej uchwały.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 27 października 2011, godzina 13:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 188
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji