UCHWAŁA NR 632/XLIV/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku
Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2010

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2010
Nr  632/XLIV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 599.881.298,94 zł,  w tym:
1)dochody bieżące w kwocie: 555.665.404,94 zł,
2)dochody majątkowe w kwocie: 44.215.894,00 zł
- zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 680.061.518,90 zł, w tym:
1)wydatki bieżące w kwocie 521.698.295,90 zł,
2)wydatki majątkowe w kwocie 158.363.223,00 zł
- zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 80.180.219,96 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie  65.469.120,00 zł,
2)pożyczek  w kwocie 610.000,00 zł,
3)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.101.099,96 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 14.530.880,00 zł (ze sprzedaży papierów wartościowych 14.530.880,00 zł.) przeznacza się na rozchody w wysokości 14.530.880,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 10.320.000,00 zł, pożyczek w wysokości 210.880,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00 zł.).
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 94.711.099,96 zł oraz rozchody w wysokości 14.530.880,00 zł -  zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 30.000.000,00 zł,
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 66.079.120,00 zł,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 14.530.880,00 zł.


§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości  2.000.000,00 zł. 
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości  17.975.000,00 zł, 
w tym na: 
a) sfinansowanie podwyżek płac w wysokości 6.375.000,00 zł,
b) wypłaty nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe) w wysokości 3.000.000,00 zł,
c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00  zł.
d) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.500.000,00 zł.

§ 6.

1)Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2)Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3)Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się:
1)dotacje podmiotowe dla:
a)samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 18.474.000,00 zł.,
b)działających na terenie miasta niepublicznych oraz publicznych placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby fizyczne i prawne na łączną kwotę 17.488.690,00 zł,
c)zakładu budżetowego na łączną kwotę 7.605.250,00 zł,
d)innych podmiotów na łączną kwotę 205.500,00 zł,
2) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 7.914.778,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.


§ 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1.Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody  3.600.200,00 zł,
2)wydatki 3.599.700,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.
2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody  1.700.000,00 zł,
2)wydatki 1.699.500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.
3.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)przychody 800.000,00 zł,
2)wydatki 1.460.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.

§ 12.

1.Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnim programem inwestycyjnym -  zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.
2.Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2010 – 2012 - zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.
3.Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

 

§ 13.
1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 30.000.000,00 zł,
2)zaciągania pożyczek i emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 66.079.120,00 zł.
3)emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14.530.880,00 zł.
4)zaciągania zobowiązań:
a)na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 16 i nr 17 do niniejszej uchwały,
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 100.000.000,00 zł,
5)udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł,
6)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł,
7)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
8)przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do:
a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 4 lit. „b”,
b) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
c) dokonywania w „Planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych” przeniesień w ramach planu wydatków.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)zmian układu budżetu zadaniowego w zakresie zadań bieżących,
2)zmian zakresów rzeczowych zadań bieżących,
3)udzielania zaliczek na realizację wydatków określonych w budżecie,
4)przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień, o których mowa w pkt 3.

 

 

 

§ 14.

Do uchwały dołącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego.


§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 04 stycznia 2010, godzina 14:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 808
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 04 stycznia 2010, godzina 14:56
  • Historia aktualizacji

  • 04 stycznia 2010, godzina 14:56 Aktualizacja danych