UCHWAŁA NR 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA NR 219/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 18a, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) zarządza się co następuje:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Miasta Płocka:
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz  terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4) wprowadza zwolnienia z poboru opłaty od posiadania psów;
5) zarządza pobór opłaty w drodze inkasa, określa inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 2.

Wprowadza się na terenie miasta Płocka opłatę od posiadania psów.

§ 3.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego psa oraz
15,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4.
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:

1)  pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2)  z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
3)  od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa,
4) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.


§ 6.

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Płocka, na konto Urzędu Miasta Płocka lub u inkasenta.

2. Na inkasenta opłaty od posiadania psów wyznacza się Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1.


§ 7.

Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej opłaty.
     
§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 9.
Traci moc Uchwała Nr 617/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad jego poboru i terminu płatności.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów


Na podstawie art. 18a, art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, określać zasady jej poboru oraz terminy płatności  jak również wprowadzać zwolnienia  przedmiotowe od opłat lokalnych inne niż wymienione w ustawie.  
Na rok 2008 maksymalna stawka opłaty od posiadania psów określona w art. 19 ust. 1 pkt f ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynosi 100,00 zł. 
Proponuje się przyjęcie w projekcie Uchwały na rok 2008 stawki opłaty od posiadania jednego psa w wysokości 30,00 zł. oraz 15 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 07:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 122
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji