UCHWAŁA NR 120/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
w sprawie: przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR 120/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie: przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1348, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz 1446) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28.09.2010 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 210 z dnia 15.12.2010 r. poz. 6905) zmienionej Uchwałą Nr 92/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29.03.2011 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 68 z dnia 2.05.2011 r. poz. 2186) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§1.

Przyznaje się dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 

§2.

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2015 rok, dział 921, rozdział 92120, zadanie 01/WRMVI/G

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. 

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski   

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 29 kwietnia 2015, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 046
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji