UCHWAŁA NR 95/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

UCHWAŁA NR 95/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

 

w sprawie: zmiany w statucie  Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

§ 1

W statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 429/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie: nadania statutu Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 6447) wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie: Ośrodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch zastępców Dyrektora. Zastępcy Dyrektora są powoływani i odwoływani przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

 

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 235
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji