UCHWAŁA NR 672/XXXIX/2013 z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.

  UCHWAŁA NR 672/XXXIX/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 października 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia
2010 r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy
w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał   Ludzki   (PO  KL)   Priorytet  VI  „Rynek   pracy  otwarty
dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności  zawodowej  w  regionie  Poddziałanie 6.1.2  Wsparcie  powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego
rynku pracy” współfinansowanego  ze  środków  UE – Europejskiego  Funduszu
Społecznego,  zmienionej  uchwałą  Rady  Miasta  Płocka  nr  784/LV/10  z  dnia
31 sierpnia 2010 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 139/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 185/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia
2011 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 344/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 r. oraz uchwałą Rady Miasta Płocka nr 553/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 r.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.      poz. 595 ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 645) w związku z art. 9 ust. 1
pkt 3 i pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zmianami: Dz.U. z 2013 r. poz. 675, poz. 829), uchwala się co następuje:

§ 1.
W uchwale Rady Miasta Płocka nr 706/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Miejski  Urząd  Pracy  w  Płocku  Projektu
konkursowego  realizowanego  w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa
dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności  zawodowej  w  regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego  ze  środków  UE  – Europejskiego Funduszu Społecznego,
zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka nr 784/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.;
uchwałą Rady Miasta Płocka nr 139/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 185/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., uchwałą Rady Miasta Płocka nr 344/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 r. oraz uchwałą Rady Miasta Płocka nr 553/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Całkowita wartość Projektu wyniesie 2.481.648,33 PLN”.

2. § 1 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Wkład własny w wysokości 15% wartości Projektu stanowić będzie
372.247,25 PLN (w 2011 r. – 114.028,16 PLN; w 2012 r. – 128.814,09 PLN;
w 2013 r. – 129.405,00 PLN) i zostanie pokryty z Budżetu Miasta Płocka – Miejski Urząd Pracy – jednostka budżetowa, Dział 853 Rozdział 85333, Zadanie P2/MUP/P”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                                                                                             Przewodniczący  
  Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

 

 

 


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 30 października 2013, godzina 10:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 469
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji