UCHWAŁA NR 36/III/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 36/III/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2014 roku


w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)  w związku z § 14 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 376/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138 i z 2003 r. Nr 33, poz.280) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Czynności związane z podpisywaniem poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka dokonywać będzie Pani radna Małgorzata Struzik Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Płocka.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Traci moc uchwała Nr 286/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


 Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (piątek, 02 stycznia 2015, godzina 14:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 007
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 19 lutego 2018, godzina 15:07
  • Historia aktualizacji

  • 19 lutego 2018, godzina 15:07 Aktualizacja danych